Ferskvann i norge

Vi har mye vann i Norge og stor variasjon av elver og innsjøer. Om lag seks prosent av arealet i Norge er dekket av ferskvann. Norske myndigheter samarbeider om å forvalte vassdragene våre på en. Vannforekomstene deles i stillestående og rennende vann.

Stillestående vann er innsjøer, tjern og dammer.

Rennende vann omfatter bekker og elver. Nedenfor gis det en kort gjennomgang av vannforekomstene. Ferskvannsfisk er fisk som gyter i ferskvann , og stort sett lever hele sitt liv i ferskvann. Arter som er avhengig av saltvann for gyting og yngelutvikling kalles saltvannsfisk.

Noen ferskvannsfisk kan foreta vandringer ut i saltvann i visse perioder (som laksen), mens noen ytterst få arter kan reprodusere og leve . Norge har et bredt og mangfoldig spekter av forholdsvis urørt vassdragsnatur sammenlignet med andre land i Europa. Norge har uvanlig stor tetthet av rennende og stillestående vann spredt over hele landet.

Fosser, fjorder, urørte elver og vassdragsnatur er ett av Norge mest kjente varemerker. Vassdragsnaturen har store variasjoner som spenner fra klare og næringsfattige vann, elver med få arter og liten produksjon, til slamrike breelver . Ferskvann er vann med bare et minimalt innhold av oppløste salter, spesielt natriumklori til forskjell fra saltvann og brakkvann. Alt ferskvann har opphavelig vært nedbør av vanndamp i atmosfæren.

Vannet når innsjøer, elver og grunnvannsmagasiner direkte eller etter smelting av snø og is (se vannets kretsløp). Innsjøene er sortert etter deres totale areal. For innsjøer som ligger delvis utenfor Norge er arealet i Norge angitt i parentes.

Tallene er hentet fra Norges vassdrags- og . Kartlegging av harpacticoide hoppekreps i ferskvann i Norge. Thomas Correll Jensen, Inta Dimante-Deimantovica og Bjørn Walseng. I dag går prosent av ferskvannsforbruket til jordbruket. Vi trenger derfor ferskvann , sier Egil Gjessing, professor emeritus ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo, til Teknisk Ukeblad.

Klimaendringene påvirker nedbør og vannforhold over store deler av kloden. Slekten Bosmina, fra ferskvann , kjennetegnes ved den lange snabelen og det store panneøyet. Tre arter er funnet i Norge.

Dafnier er små krepsdyr som lever i innsjøer og dammer over hele landet.

De lever hovedsaklig ute i de frie vannmassene, selv om du også kan finne de langs land. Jeg trenger virkelig hjelp: Hvilke hovedtyper ferskvann finnes i Norge ? Beskriv hva som er typisk for disse hovedtypene. Håper jeg får svar så fort som mulig! Mål: Å skaffe referansedata fra upåvirkede vannforekomster som påvirkninger kan vurderes opp mot, følge med på langsiktige endringer i naturlige forhold og storskala menneskelig påvirkning og å overvåke forsuringsvirkninger i ferskvann i Norge som følge av atmosfæriske tilførsler av . I deltaer er ferskvannstilførselen viktig for balansen mellom saltvann og ferskvann i grunnen. Avhengig av interessen for å ta ut salt- eller ferskvann fra grunnen, er det derfor avgjørende at grunnforholdenes sammensetning analyseres.

I enkelte deltaer har redusert vannføring i elva ført til innsig av salt grunnvann innover i . Den gyter jo garantert ikke i Norge og om den er en ferskvannsfisk når den befinner seg i ferskvann , er den altså ikke en norsk art som ferskvannsart. Nå spør jeg fordi jeg ikke vet og ikke for å kverulere, men er det påvist gyting eller fisk av artene stamsild og maisild i norsk ferskvann i senere tid eller er . Igler (Hirudinea) i ferskvann i Norge. Oversikt over arter, litteratur og metodikk. Annen klassifikasjon: 592. Slektene andeigler (Theromyzon), flatigler (Glossiphonia og Alboglossiphonia) samt hundeigler (Erpobdella).

Det totale myrarealet i Norge utgjør millioner ha. Norge har seks ulike regioner med tanke på myrtyper: Atlantisk region, fjordmyrregion, høymyrregion, bakkemyr- og strengmyrregion, fjellmyrregion og palsmyrregion. Antall arter i ferskvann i Norge : 1karplanter (inkl. viktige hybrider).

Skadene på dyrelivet i norske ferskvann fortsetter å avta, og dyr som er følsomme for forsuring, kommer tilbake.