Author Archive: Svein

Hvor finner vi stamceller

Det finnes stamceller alle steder hvor det dannes nye celler. Det betyr at stamceller eksisterer i alle stadier i menneskets utvikling og i alle vev (se figur under). Stamcellene har imidlertid litt ulike egenskaper avhengig av hvor de befinner seg. Embryonale stamceller dannes fem– seks dager etter . Hva skjer mellom stamcelle og ferdig spesialisert celle?

Hva man eventuelt kan bruke resultatene til, er noe som kommer på lang sikt.

Dagens forskning på stamceller er såkalt . Hvordan deler cellene seg? Totipotente stamceller : befruktede egg, har ubegrensede muligheter, kan gi opphav til et nytt individ. Blastocyst: stadiet mellom befruktet egg og foster, inneholder pluripotente stamceller. Pluripotente stamceller : celler som kan bli til de fleste typer celler i en organisme, finnes i blastocyster og i kjønnsorganene til fostre.

Også i navlestrengen finnes det multipotente stamceller. Disse er enkle å hente ut og cellene er unge. Man tror at unge stamceller deler seg hyppigere og lever lenger enn dem man finner hos voksne mennesker.

Ulempen er den samme som hos fødte mennesker, det er kun snakk om multipotente stamceller , hvor. (more…)

Talle som gjødsel

Jeg er nybegynner i jordbruket og tar over ca sauer til høsten. Jeg forsøker å sette meg inn i forskjellige ting og vil gjerne høre hvordan dere håndtere talle. Tallen brukes som gjødsel og kan tas ut etter at sauene er sluppet ut, men gjødslingen bør vel helst skje før sauene slippes ut på beite? Skrapeareal ammeku innlegg 20. Bygge driftsbygning sau innlegg 12.

Flere resultater fra gardsdrift. Avlingsmengde og -kvalitet er meir påverka av kløver- innhaldet i den økologisk enga enn av type og mengde gjødsel brukt i denne utprøvinga. Kompostert sauetalle der lauvflis er nytta som strø gjev like god gjødselverknad som talle tilsett andre strømiddel. Stell talla di og øk jordfruktbarheten. Du synes kanskje at talla bare er plunder og heft.

Med litt innsats får du et godt produkt å gjødsle med og bygger opp jorda på lenger sikt. Mange har dynger av talle liggende på gården. I land som Sveits er en stor dynge med talle noe du er stolt av. Væskeoverskudd skal samles opp og lagres dersom det kan medføre fare for forurensning. Analyselaboratorier kan ta totalanalyser som inkluderer kalium, magnesium m. Gjødsla bør være godt omrørt når prøven tas ut.

Talle og fast- gjødsel har stor variasjon innen samme haug, og det er vanskelig å få tatt en representativ prøve. Husdyrgjødsel og forurensing. (more…)

Nitrogen lyn

Gassen kan reagera med litium og jordalkalimetall. Ved å tenna på ei blanding av nitrogen og oksygen er det mogleg å danna nitrogendioksid. Ammoniakk vert danna i ein likevektsreaksjon mellom nitrogen – og hydrogengass. I motsetnad til fosfor dannar nitrogen.

Realfag › Kjemi › Grunnstoffer › Stabile grunnstoffer Bufret Lignende 18.

Reaktiviteten øker med økende temperatur. Særlig reaktivt er nitrogen når det foreligger i atomær form. I en elektriske lysbue eller i lyn spaltes nitrogenmolekyler til nitrogenatomer.

Med dette forbruket ville atmosfæren tømmes for nitrogen i løpet . Når dette ikke skjer er det bl. Dyr og mennesker får nitrogen gennem føden. Vi udskiller det igen som urinstof, der udgør af vores urin.

Planterne optager primært nitrogen fra jorden i form af ni- trat.

De kan dog også bruge ammonium. Disse atomer reagerer med hinanden og med vanddamp i . Det fins også blågrønnbakterier (f.eks. Nostoc og Anabaena) som foretar samme prosess.

Disse bakteriene kan leve fritt (f.eks. i vann og på jord) eller sammen med sopper i lav. Ifølge Enoto forsto de at det første utbruddet skyldtes lynnedslaget, og gjennom sine analyser og beregninger kunne de etterhvert også fastslå opprinnelsen til de to andre utstrålingene. (more…)

Altruistisk tankegang

Innen effektiv altruisme mener de fleste at å hjelpe andre når man har muligheten er etisk sett påkrevd. Det etiske grunnlaget for . Samfunn › Filosofi Bufret En altruistisk tankegang vil føre til det som er best for gruppen, mens en egoistisk vil føre til det beste for det enkelte individ. Panteismo: I dagens Morgenbladet er det et oversatt utdrag fra Edward O. Wilson sin nye bok The Social Conquest . Grunnen til at vi gjør dette er at det ville vært utrolig vanskelig å prossessere den enorme mengde informasjon som til stadighet er rundt oss, og mye av den informasjonen er skjult for oss (i hva vi kan kalle underbevistheten). Bruke evidensbasert og rasjonell tankegang for å finne de mest effektive måtene å forbedre verden på.

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Dersom man sier at noe er uetisk eller umoralsk, mener man at det er i . Jeg er ansvarlig for den anden, men jeg kan ikke tilføje, at den anden også er ansvarlig for mig, eller at min nød og mine interesser da også må medtænkes. Solidaritetskjensler er i ferd med å bli avløyst av individualisme. Vil dette også true forskninga? Konsekvensetisk tankegang.

Kva vinn ein og kva tapar ein på å legge forholda til rette for god forskning? (more…)

Gentest apotek

Et av testsettene som selges på apotek. Den tredje testen som nå tilbys i Boots- apotekene , er rettet mot kvinner og skal avdekke om man har økt genetisk risiko for å bli rammet av blodpropp i venene, altså. Familiehistorien skal vurderes, og tillegges større vekt enn en enkelt gentest , sier Benedicte Paus.

Clearblue Digital Graviditetstest med ukeindikator gir dobbel bekreftelse av resultatet. LES MER: – Selvsagt ville vi tatt en gentest ! Vil endre bioteknologiloven nå. Det var i mai i fjor at Helsedirektoratet ga ut informasjon til norske apoteker om at salg av genetiske tester utenfor helsetjenesten ikke er regulert av bioteknologiloven.

Brevet kom etter at apotekkjeden Boots, som tok inn fire . Gentest for laktoseintoleranse. Skal gi svar på om du bærer på en genvariant som gjør at du kan utvikle intoleranse for melkeprodukter som inneholder laktose. Også tilgjengelig på nett. Andre selvtester som inntil nylig har vært tilgjengelig på norske . For første gang selges nå gentester på apotek i Norge.

Fire forskjellige gentester selges nå over disken på Boots apotek. Dette er første gang, ifølge Bioteknologirådets tidsskriftet GENialt. Prøven består enkelt av en vattpinne som strykes på innsiden av kinnet, som man . Du kan bestille tester på nett eller kjøpe på apotek. (more…)

Hva skjer hvis en art dør ut

Vi kjenner ikke effekten av å utrydde en art. Men for å forstå hva som skjer med fjellreven må en også finne hemmeligheten bak lemensyklusen: at bestanden varierer syklisk med tre–fire år mellom hvert toppår. Vi vet at utslipp av nitrogen i havet påvirker dyrelivet, og derfor vil forskerne vite hva som skjer når ulike arter bukker under for presset. Ofte har det en sosioøkonomisk interesse å finne ut hva det vil bety for fiskeyngel at muslinger forsvinner. Når politikere og miljøforvaltere skal ta beslutninger, trenger de et klart bilde av . Fagstoff: Mennesket er en nykommer her på jorda.

Mange arter har levd her mye lenger enn oss. Hvorfor skulle vi mennesker ha større rett til å leve her på jorda enn de andre artene? Mange mener at alt liv er unikt og har en verdi enten det er til nytte eller til skade for mennesket. Vi mennesker har ikke rett . Hva skjer når arter dør ? Den genetiske variasjonen innenfor en art er en viktig faktor for artens mulighet til å overleve og tilpasse seg miljøendringer. Når vi endrer naturen så mye at arter til slutt dør ut klipper vi av” evolusjonære linjer, som kunne vært råstoff for videre evolusjon.

Arter dør ut – også uten at vi mennesker bidrar eller at kloden blir truffet av en meteor. At arter forsvinner, er en helt naturlig prosess. (more…)

Eksempler på næringskjeder

Tegningen viser en forenklet næringskjede i Barentshavet. De enkle pilene peker fra organismen som blir spist til organismen som spiser den. Mange har en variert meny, for eksempel spiser sel både . Eksempler på næringskjeder : ospetre-hare-rev-gaupe. Blåbær-rype-mår-rev- kongeørn.

Tre-billelarve-flaggspett-hønsehauk.

Forbrukere er alle dyr som lever av planter eller andre dyr. Dyr kan ikke lage sin egen mat. De må enten spise planter, eller spise dyr som har spist planter. Dyr som spiser planter er førsteforbrukere. En hare er en førsteforbruker.

Hei, vi er to jenter som har prosjekt å skrive om næringskjeder og næringsnett. Bilde: Haren er førsteforbruker. Men vi finner ikke mye bra fakta.

Så vi lurte på om du kunne gi oss noen eksempler på næringskjeder og næringnett i havet, og forklare oss hva det er?

Næringskjeder innlegg 28. I plantene omdannes noe av druesukkeret til andre energirike organiske molekyler som for eksempel fruktose (fruktsukker), sukrose (rørsukker), stivelse og cellulose ( kostfiber). Under her er et eksempel på hvem som spiser hvem for å næring. Det starter med det minse, så blir det spist av en mindre fisk som blir spist av en større fisk, og sånn fortsetter det.

(more…)

Smågris til salgs

Dette samsvarer med prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul. Livdyrformidling av smågris og purke. Som medlem har du tilgang til Norturas livdyrformidling som dekker hele landet.

En godt organisert livdyrformidling er viktig fordi: Mange av Norturas medlemmer baserer en stor del av sin drift på kjøp og salg av livdyr. God kvalitet på innkjøpte livdyr er viktig for å oppnå avlsframgang i .

Kr 20 pr smågris ved levering – dyr. Kr 40 pr smågris ved levering – dyr. Kr 60 pr smågris ved levering 1- 1dyr. Kr 8, pr smågris ved levering 1- 1dyr. Kr 100 pr smågris ved levering over 2eller flere dyr.

Nye smågrispriser fra 18. Gjeldende grunnpris er kr 77-. Klikk her for å se alle gjeldende smågrispriser .

Har lyst på to griser som jeg skal ha ute i sommer og fore de opp, for så å slakte de til høsten. Hadde gris som jeg gjorde det samme med for noen år siden. Men hvordan finner man noen som har to små griser å selge?

Kjøp av svinekjøtt til privat bruk innlegg 1. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Ekte Kanadiske minigrisunger til salgs. Har leveringsklare unger i Januar-februar. (more…)

Skala definisjon

Norsk oversettelse av skala. Informasjon om skala i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Oversettelser av – skala. Skala er i musikken en serie toner ordnet etter tonehøyde og begrenset av rammetonehøyder slik at serien som regel gjentas for toner som ligger utenfor rammen.

Skalaene gir et melodisk og harmonisk utgangspunkt for musikkstykker. De er inndelt i kategorier som diatonisk, dur, moll og mange flere, alt etter hvilke .

Begrepet skala brukes imidlertid også om en nærmere spesifisert gruppe av toner, der en av tonene er angitt som den viktigste (grunntonen). Eksempler er C-durskala og A-mollskala. Avstanden mellom to toner i . Tonene i en skala brukes som et materiale for å lage melodier og harmonier. Vi skiller mellom ulike skalaer ved å se på avstanden mellom de ulike tonene i skalaen. For å få dette litt mer håndfast skal vi se på et . Dagligdagse eksempler er meter, som er målenhet for lengde, og sekun som er målenhet for tid.

Enhver målbar størrelse eller egenskap kan angis som et produkt av et måltall og en målenhet.

Hvis vi sier at en lengde er meter, er måltallet og meter målenheten. (more…)

Hvorfor er friluftsliv viktig

Den historiske kunnskapen som har ligget til grunn i tusentals av år – og den hverdagserfaringen som mange . Ved hjelp av økt friluftsliv i skolen vil dette gi økt kompetanse og gode opplevelser som er viktig for våre medlemsorganisasjoner. For enkelte barn kan det oppleves som et slit å være ute. Samtidig er uteaktiviteter et viktig utgangspunkt for å leke og lære, og for å oppleve glede og mestring.

Mestringsfølelsen er avgjørende for trivsel og samhold blant barn og unge. Når man spør voksne hvorfor de driver med friluftsliv , så er svaret ofte .

Planke minner om at skolen treffer alle, og gapet mellom den som kan friluftsliv og dem som ikke kan derfor ikke blir så stort. Det å være ute kan også gjøre godt for de mer teoretiske fagene. Det å ha noen praktiske fag kan gi mer motivasjon til å drive med de teoretiske fagene. Hvorfor er dette viktig å få . Interessen for friluftsliv omsettes også i prakis: Ni av ti nordmenn går på tur eller driver andre former for friluftsliv , og vi gjør det i gjennomsnitt to ganger i uka. Kommunene har et hovedansvar for å sikre at viktige friluftslivsområder blir tatt vare på gjennom sin arealplanlegging.

Et annet viktig element er at uteaktivitet i barnehagen er en garanti for å få dagslys. (more…)