Næringskjede og næringsnett

Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her.

En næringskjede er et uttrykk for hvordan organismene lever av hverandre. Altså, hvert ledd tar næring av leddet foran seg. En art vil vanligvis delta i flere næringkjeder og det er grunnen til at vi har flere næringkjeder i ett .

Den viser altså hvordan energi og organiske stoffer går fra en organisme til en annen. Et næringsnett er en oversikt over hvordan ulike . Skrevet og publisert av: Veronica Gjesteland I en næringskjede kaller vi plantene for produsenter. Over produsentene finner vi konsumentene, eller forbrukerne. Vi finner også et ledd med såkalte nedbrytere. Det går en næringsstrøm fra produsenter til forskjellige konsumentledd.

Andre- og tredje forbruker. Arter spises ikke bare av én art høyere oppe i næringskjeden , men av flere arter.

Før trodde man at jo mer sammenvevd et slikt næringsnett er, jo mindre sårbart vil systemet (dvs. næringsnettet ) være for utdøen av enkeltarter. Faktisk er det oksygen som alle . Lurte på om noen av dere kunne hjelpe meg med å sette sammen noen næringsnett og næringskjeder ? Det vi fant var: Resultat sted 1. Bjørk, bøk, rogn, svartor . Hver organisme befinner seg på sitt trofiske nivå. Det første leddet eller trofiske nivå i en næringskjede kalles en produsent.

Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i sollyset til kjemisk . Skildrar viktige begrep innafor økologi. Felles for alle næringskjeder , er at det alltid ender i nedbryterleddet. Hvor komplisert næringsnettet er, avhenger av hvor mange arter som påvirker hverandre. Vi har et prosjekt på skolen der vi skal skrive om næringsnettt og næringkjede i havet.

De grønne plantene er først i alle næringskjeder. De neste leddene består av forbrukere (lever av planter eller dyr). De gikk fra blandingsskogens næringsnett til engens næringskjede , fra elvene til sjøene, og til slutt kom de til ørkenen og til vadehavet. Næringskjeder og næringsnett. Som dere ser, er det ingen – ingen dyr, ingen mennesker – som kan eksistere helt alene.

Det er konkurranse mellom de levende organismene.

Og av og til noe som kalles samarbeid. Vite hvorfor ulike organismer i et økosystem er avhengige av hverandre. Gjøre rede for hvordan noen organismer tilpasser seg sitt leveområde. NÆRINGSNETT OG NÆRINGSKJEDER. Forklare hva et næringsnett og en næringskjede er, og gi . Sollyset gir energi til livet på jorda.

Hvilke arter som spiser hverandre. Flere næringskjeder som er. Dei heng saman i eit kjempestort næringsnett av artar som et kvarandre. Digre stimar av sil lodde og unge fiskar sym rundt i vassmassane på jakt etter plankton.

Gjennom en næringskjede går det en energistrøm. Hvert energinivå i kjeden kalles et trofisk nivå. Som regel er mange nærings kjeder viklet inn i hverandre og danner store næringsnett.

Energistrømmen varierer i de forskjellige næringskjedene. Noen nærings nett er kompliserte fordi mange arter påvirker .