Miljømessige faktorer som påvirker helsen

Dagens folkehelse og sykdomsstatistikk er på mange måter et uttrykk for de miljøbelastningene som innbyggerne er og har vært utsatt for. På samme måte vil framtidig folkehelse bli formet av hvordan helsefremmende og -hemmende faktorer påvirker oss i dagens samfunn. Et godt miljø kan fremme helse , . Det må imidlertid tillegges at definisjonen av . Fagstoff: Helsetilstanden i Norge er go men den varierer mellom ulike kjønn, sosiale lag, etniske grupper og ulike deler av landet. En rekke faktorer påvirker helsen , som fysisk aktivitet, mat og drikke, utdanning, inntekt, veisikkerhet, inneklima, utemiljø, bosted og tilgang på helsetjenester. Mange forhold påvirker vår helse.

Andre faktorer er også viktige, for eksempel miljø, økonomi, boforhold og hvor god tilgang vi har på helsetjenester i kommunen der vi bor. Undersøkelser viser at utdanningsnivået også har betydning for helsen til den . Selv om det er flere årsakssammenhenger vi ikke kjenner til, synes det likevel å være bred enighet om at psykiske plager og lidelser utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske og miljømessige faktorer. Vi vet mye om miljøbelastninger som sees i sammenheng med utvikling av psykiske lidelser.

Videre er det selvsagt mange faktorer , både individuelle og miljømessige , som påvirker i hvilken grad individer opplever å mestre. I tråd med tanke gangen bak Dahlgren og Whiteheads modell ovenfor, blir vi i folkehelse arbeidet spesielt opptatt av kunnskapen om hvordan . Et aktivt forhold til de faktorer som påvirker folkehelsen skaper muligheter for bedre tverrsektoriell dialog, felles ansvar og felles ressursallokering. Helsesektoren bør ta initiativ overfor andre sektorer til å definere felles mål. Det er behov for å bygge mer kapasitet for tverrsektorielt arbeid i helse sektoren. Her har du en oppgave i Breddeidrett som redegjør for faktorer som påvirker helsen.

Lever vi sunt, har vi større muligheter for å holde oss friske enn hvis vi lever usunt. Livsstil og helse henger sammen. Kostholdet er en viktig del av livsstilen, men også flere andre faktorer har betydning – for eksempel fysisk aktivitet. Slik kan kostholdet påvirke din psykiske helse i løpet av dagen og fra dag til dag.

Forventet levealder øker for hvert år, og utviklingen i Nordland følger utviklingen i landet som helhet. Kreft er den hyppigste årsaken til tidlig død (død før års alder) i befolkningen, både i hele landet og i Nordlan. Dette har selvfølgelig alt å gjøre med vårt immunforsvar. Det er derfor viktig å fokusere på hva vi kan gjøre for å bedre dette. Det er mange faktorer som påvirker vårt immunforsvar.

Gjengir individuelle og miljømessige faktorer som påvirker helsa. Beskriver faktorer som påvirker helse, se sammenhengen . Biologiske og genetiske faktorer. Genetiske og biologiske faktorer har betydning for helsen vår og hvordan vi påvirker den. Slike faktorer er ofte fastlagt, og dermed vanskelige å forandre. Likevel kan adferd påvirke dem både positivt og negativt.

Folkehelseforskerne Dahlgren og Whitehead har forklart at den individuelle helsen , helsen i ulike grupper og folkehelsen som helhet, påvirkes av individuelle. På det mer overordnede nivået finner vi de sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige faktorene i samfunnet og disse faktorene vil påvirke alle . Miljømessige faktorer spiller en rolle i alt fra helse til atfer og kan variere i betydning mellom næringer. For eksempel, i medisin, refererer begrepet til elementer som påvirker helse , mens i hagebruk, den refererer til elementer som hjelpemiddel eller hindre vekst av planter. Selv om faktorer som lovgivning, tilgjengelighet til rusmidler, og sosioøkonomiske forhold også påvirker forekomst av rusavhengighet ser det ut til at kulturelle verdier kan være en beskyttende faktor. Våre grunnleggende kulturelle verdier har stor innvirkning på vår selvforståelse, verdier og tilknytning til andre mennesker.

Gjøre greie for individuelle og miljømessige faktorer som kan påvirke den psykiske og fysiske helsen. Drøfte sammenhenger mellom helse , levevaner, fysisk aktivitet og kosthold. Forklare hvordan fordøyelsessystemet og immunforsvaret fungerer, og gi eksempler på psykiske og fysiske faktorer som. Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom,. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse , trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, . U IFMIFUTTZO QÌ TZLEPN TPN JOLMVEF- rer alle de faktorer som påvirker helse , velvære, og sykdom, og inkluderer åndelige, mentale og sosiale aspekter t. PH helse, med vekt på å utvikle behandlingsmetoder som tar miljømessige hensyn t 5FSBQFVUFO TLBM GVOHFSF TPN SPMMF- modell, forene liv og lære, . Men de påvirker i liten grad om innbyggerne får venner, fullfører utdanning, opplever mestring, autonomi og tilhørighet – viktige faktorer for god psykisk helse.

For andre lidelser, for eksempel for depresjon, har man ikke funnet spesifikke miljømessige risikofaktorer eller mønstre av slike.