Hvor mange sau for å få tilskudd

Når det gjelder å lage mer innmarksbeite, så får man ikke automatisk mer tilskudd pga det. Husker ikke nøyaktig hvor mange daa pr sau en maks kan få , men det er begrensninger der og. Så skal en fult ut utnytte dette må en øke antallet sau slik at det står i forhold til innmarksbeite.

Tilskudd og foretak innlegg 1. Flere resultater fra gardsdrift. Hobbybønder spekulerer i tilskudd – NRK Norge – Oversikt over.

Mange er hobbybønder for å få tilskudd fra Staten, hevder storbonde Trond Kristian Refve fra Jæren. Han mener det er for lett. Et lite fjøs med fem sauer og en liten jordlapp ved siden, er nok til å være tilskuddsberettiget bonde. Hvor lenge har dyretilskuddet fungert sånn?

Produksjonsøkonomi (måltall):. Dekningsbidrag pr vinterfôra sau. Innkjøpt fôr med transportkostnad. Du kan søke om tilskudd til dyr på beite fra og med 1.

Med den fastsatte vektingen, vil foretaket få utmarksbeitetilskudd for sauer og lam. Kyr , storfe, og hest, Alle dyr, 43 428. Sau , lam, geit og kje, Alle dyr, 15 150. Beitetilskudd : Dyreslag. Kyr, storfe, hjort, hest og lama, Alle dyr, 43 428 . I flere år har arbeidet med å endre måten produksjonstilskud avløsertilskudd og regionalt miljøprogram.

Det er få som blir tatt i kontrollene vi utfører, og Riksrevisjonen mener det blant annet skyldes at systemene for kontroll er for dårlige, sier Viil Søylan som. Hvor mye regner dere med å spare inn? VG SPESIAL: SJEKK HVA BØNDENE FÅR I TILSKUDD DER DU BOR!

Ragnhil som skal overta fire bruk i Eidsberg i Østfold om ikke så altfor mange år. De må få betalt for det de produserer, og de må få utvikle seg så langt de kan. Vi antar at bonden tar pris og tilskudd for gitt ved planlegging av sin produksjon, og at vedkommende tilpasser produksjonen innenfor forutsetningene på garden. Det vil si at når bonden har bestemt hvor mange vinterfôrede sauer det skal være på garden, gjelder det å få kostnadene så lave som mulig og . Foretak som har sau vil imidlertid få grunnlaget for maksimalt tilskudd for grovfôr beregnet ut ifra hvor mange sau de har på våren og hvor mange sau de har hatt på utmarksbeite. Hvis du har noen kommentarer til søknaden som du mener at det er relevant for saksbehandler å . Husdyrtilskudd for unghest er avviklet.

Fortsatt regional differensiering.

Felles kategori for sau – ikke lenger skille på vinterfôra sau og utegangersau. Kommunenes vurderinger av vanlig jordbruksproduksjon. FHvor blir det av værlamma? Antall foretak vurdert – sau.

I dagens Nationen er det omtalt at endringen betyr et tap av tilskudd. Norges Bondelag, Norsk Småbrukarlag og Norsk sau og geit har i en felles uttalelse i dag uttalt følgende:. ALLE kan nå få tilskudd for disse rasene vilkårlig hvor de bor i landet.

Dette forutsetter at sauene er . Utmarksbeitetilskuddet er på kroner per sau , lam eller geit, og på 2kroner per ku, storfe eller hest. Staldvik vet foreløpig ikke hvor mange sauer han vil få utmarksbeitetilskudd for. Jeg mener man må kunne få tilskudd fra dag og fra første dyr man har.

Man må snart begynne å tenke på alle bønder og ikke bare verdsette de som satser og driver stort.