Hva er planteplankton

Planteplankton fra norsk kystvann. Bildet viser diatomeer (kiselalger) i vårblomstringen: lange buede kjeder av Thalassiosira nordenskioeldii og rette, stavformede cellerekker av Skeletonema costatum (mindre), foruten noen større sentriske diatomeer. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske . Desse er som regel for små til å bli sett med det blotte auga, iallefall individuelt.

Dersom det er mykje planteplankton i vatnet kan ein likevel sjå dei som eit grønt skjer i vatnet. Dette kjem av klorofyll i cellene deira eller av pigment i såkalla .

Noen grupper plankton har imidlertid evnen til å stige eller synke i vannet. Organismer som lever hele sitt livsløp drivende kalles holoplankton. Egg og larver av arter som seinere i livsløpet svømmer, kryper eller er fastsittende, kalles meroplankton.

En oppblomsting av planteplankton i Skagerrak, fotografert fra en av NASAs . Felt, Oppgave: Plankton er små organismer som lever i vann, og som driver med vannstrømmen. Det finnes dyreplankton og planteplankton , og alle disse planktonorganismene er viktig føde for andre organismer både i havet og i ferskvann. Det viktigste skillet er mellom de organismene som kan lage organisk stoff ut ifra uorganisk ved hjelp av en ekstern energikilde – disse kalles autotrofe, eller produsenter . Planktonalgar ( planteplankton ) i sjøen er for det meste mikroskopisk små eincella organismar som svever rundt i vatnet.

Dei har fotosyntese og kan med hjelp av energi frå sollyset lage nytt organisk materiale av karbondioksy næringssalt og vatn. Dei formerer seg ukjønna ved todeling, men kan . Jeg prøver å forstå hva plankton er. Men er plankton planter eller er de dyr.

Det fins planteplankton som driver fotosyntese, da er de vel planter,, og det fins . Eksempel på næringskjede fra havet. Både dyreplankton og planteplankton er indikatorer på havet helse. Du skjønner, disse fantastiske skapningene er veldig mottakelig for endringer i det marine miljø. Enhver endring i syre innhold eller temperaturen på vannet, forårsaket av forurensning eller syre runoffs, har en ødeleggende effekt på . Gruppen omfatter virus, bakterier, encellede alger ( planteplankton ), encellede dyr (microzooplankton) og flercellede dyr (mesozooplankton), som for eksempel hoppekreps, krill, små-maneter og fiskelarver.

Kiselalgen Eucampia zoodiacus. Mange arter av disse mikroskopiske plantene lever i havet, som hver har en karakteristisk form. Om vinteren er mengden planteplankton i Norskehavet svært lav.

I løpet av våren og tidlig på sommeren øker den. Oppblomstring av planteplankton (alger) danner næringsgrunnlaget for produksjon av larver og yngel i havet, og tidspunktet for våroppblomstringen påvirker dermed hele den marine næringskjeden. Disse ørsmå organismene er matkilde for både små og store havdyr, og danner grunnlaget for mye av det biologiske mangfoldet i havet.

I tillegg utgjør planktonet omtrent halvparten av all biomasse på jorden, og binder daglig til seg 1millioner . Hva er en skadelig algeoppblomstring?

Er alle algeoppblomstringer skadelige? Og er det slik at bare de algene som danner oppblomstringer er skadelig? En rekke oppblomstringer om våren, sommeren og høsten er en naturlig del av den årlige syklusen i planteplanktonet. Det er i detaljene forskerne finner svarene.

Gjennom nærbilder av forskning gjort ved Universitetet i. Norskehavet derimot, hadde tilstrekkelig mengder med fosfat, men lå under grensen for hva som er optimale silikatkonsentra- sjoner for planteplankton. Estimert årlig tilvekst, ny primærproduksjon . Hva kan regnet som faller i Wales si om hvordan viktige mikronæringsstoffer finner veien til jordsmonnet vårt? En hel del, viser det seg. Regnvannsprøver fra det walisiske fjellet Plynlimon viser nemlig økt konsentrasjon av grunnstoffet selen i perioder da det også er kraftig oppblomstring av planteplankton i .