Fotoner oppstår

Det er dermed en partikkel med bestemte egenskaper. Fagstoff: Vi bruker uttrykket elektromagnetisk om stråling av alle typer fotoner fordi vi oppfatter den som en kombinasjon av svingende elektriske og magnetiske felter. Det hele beveger seg framover med lysets fart som en bølge.

På samme måte som alle gjenstander som har masse er bygget opp av atomer, er lysstråling bygget opp av fotoner. Men lyset og fotonene har ikke masse, kun energi. Annihilering innlegg 24.

FY-oppgave (ergo) innlegg 22. Flere resultater fra skolediskusjon. Hva i huleste i fotoner? Naturvitenskap – Diskusjon. Et foton er en slags elementærpartikkel uten masse (siden den ikke har masse er det vel ikke en partikkel?).

Snedige ting du lurer på V. Vitenskap – VG Nett Debatt vgd. Likevel er det elektromagnetisk stråling likt lys. Elektromagnetisk stråling oppstår alltid når elektriske ladninger.

I vakuum beveger fotoner seg alltid med konstant fart lik lysets hastighet. Coulombs lov som beskriver hvordan kraften avtar. Har vanskelig for å forstå dette . Når elektronene trekker seg tilbake, utløser de fotoner : lys. Denne prosessen skaper det vakre, dansende lyset som altså har fått navnet aurora borealis. I dette tilfellet nordlys.

All elektromagnetisk stråling er fotoner. Navnet kommer av at fotoner oppstår i vekselvirkningen mellom et elektriskfelt og et magnetiskfelt. Det finnes en del stråletyper som er elektrisk ladet. De vanligste er de radioaktive alfa og beta stråling.

Desto høyere temperatur gjenstanden har, desto mer energirike fotoner sender den ut, og desto kortere er bølgelengden. Bølgelengden kan bli så. Nordlys = oppstår når ladde partikler fra solvinden kolliderer med molekyler i jordatmosfæren og får molekylene til å sende ut lys. Jordkloden vår er som en . Nordlys oppstår når elektrisk ladde partikler fra sola blir styrt av jordas magnetfelt inn mot jordas polområder. Solpartiklene kolliderer med atomer og molekyler i atmosfæren slik at disse eksiterer og sender ut fotoner.

Mange millioner slike fotoner danner til sammen nordlys. Både totalenergi og bevegelsesmengde er bevart, fører til at det alltid oppstår to eller flere fotoner. Hvor kan vi se nordlys ? Skjer ved vekselvirker med en atomkjerne eller en annen . Lys har en dualisme og kan betraktes enten som en bølge eller en partikkel ( foton , lyskvant) og det er ingen motsetninger i disse betraktningsmåtene. Interferens oppstår når forskjellige bølger virker sammen.

Energien til et mol fotoner får vi ved å multiplisere med Avogadros tall N. Ved absorbsjonskant oppstår resonans. Når både virer og levende celler rommer arvestoff, og hvis DNA er koden for liv, hvorfor gir ikke denne koden viren et vanlig liv? Er arvestoffet koden for liv . Eksempler er synlig lys,. Fotoners vekselvirkninger.

Et emisjonsspekter oppstår når atomene i et grunnstoff sender ut lys med helt bestemte bølgelengder. Stråling består av fotoner eller partikler som frakter energi. Forklar bølge, bølgetopp, bølgebunn og bølgelengde. Hvilke egenskaper har elektromagnetiske .