Dekningsbidrag sau 2017

KONOMIEN I SAUEHOLDET – VIKTIGE FAKTORER. FOR ØKT LØNNSOMHET NÅR EN HAR SAU PÅ. Forskar i jordbrukets foretaksøkonomi. Avdeling for bedriftsøkonomi, Divisjon for matproduksjon og samfunn.

Nortura med Norsk Sau og Geit som samarbeidspartnar. Tore Skeidsvoll Tollersru spesialveterinær HT- sau Animalia. Gjennomsnitt dekningsbidrag sau i Tveit. Hvordan analysere grovfôrkostnad?

Tveit har egenutviklet Excel-modell for analyse. Tar utgangspunkt i skatteregnskapet. Ikke driftsregnskap i Duett. Tillskudd til husdyr over år. Dekningsbidrag per vinterfôra søye.

Antall lam om høsten pr vinterfôra sau. Avdrått ved ulike lammetal og høstvekter, kg. Produksjonsinntekter ved 100. Auken frå året før var på heile prosent, eller 2kroner om ein vil. ISBN DIGITAL VERSJON: ISSN-NR.

STIKKORD: FAGOMRÅDE: Sauehol beting med sau , økonomi og beiting, innmarksbeite, marginale arealer som beite, dekningsbidrag sauegard. IBU-møte Innovasjon Norge. Påstand: Ammeku = Stor sau.

Driftsopplegg ammeku = driftsopplegg sau. Forskrifter og offentlige krav til ammeku = forskrifter og krav til melkeku! Dette påfører ammekubonden unødvendig høge.

Men vi ser store forskjeller i resultater. Forskjellen fra de beste til gjennomsnittsgruppa var kr 6kroner per sau. Det er interessant å maksimere dekningsbidraget innenfor dagens produksjonskapasitet, så lenge det øker mer enn en evt.

Begge deler omfatter alle grovfôrbaserte produksjoner (inkl. ammeku og sau ). Det er isolert sett bra at dekningsbidraget styrkjer seg med 1. På sau har både marknadsregulator og staten gjort grep for å heva lønsemda, gjerne bør ein skula mot litt ekstraordinære tiltak for å få fart på . Det vil gi oss mogeligheit til å finne dekningsbidrag i for eksempel egg, mjølk,. SAMANHENGEN MELLOM GAGNSLAM, AVDROTT, DEKNINGSBIDRAG , PÅSETTPROSENT OG. For dei grovfôrbaserte produksjonane (storfe, sau og geit) vert. Leiepris per daa i Rogaland Høgaste Middel Lågaste Middel. Mange lam – høyt dekningsbidrag.

Jeg tenker snart å starte med sau. Les mer i Sau og Geit nr. Jeg ønsker å starte med cirka. Eventuelt hvor mange rundballer treng man for å fore 2sauer ? Til de som har radiobjeller på sauene og ikke bruker Led- Sau på PDA har vi laget en liten app til Android som klarer å hente siste sendinger selv om dekning er dårlig. Du får da ferskeste posisjoner og avstand om du har innebygget GPS på.

Ved å tenke alternativt kan vi få et dekningsbidrag per vinterfôra søye som er tilnærmet lik de andre rasene, forteller Fossaas og tilføyer: – Det er et valg man må ta. I tillegg til sauedrift har. Det er enklere å slippe sau på beite enn å gjøre jobben selv.

Man må få mest mulig ut av ressursene man har i og . Utskriftsdato Denne artikkelen finnes i Norsk Sau og Geit sin fagdatabase på Internett,. Ungdyr samla i nyfjøset: stk.