Årlig tilvekst

Gran står for over halvparten av tilveksten i norske skoger. Stående volum og årlig tilvekst (SÅ 358) 1. I alt, Per dekar, I alt, Per dekar. Norwegian (nynorsk) English.

Navn, Årlig tilvekst i skog.

Definisjon, Årlig volumtilvekst eksklusiv bark på stående skog. Eier, 4- Seksjon for primærnæring. Statistisk enhet, Skogareal. Ekstern kilde, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS). Etter en økning på prosent de siste årene står det nå tømmer tilsvarende 9millioner kubikkmeter trevirke i skogene våre.

Den totale årlige tilveksten var 2millioner kubikkmeter, det høyeste som noen gang er beregnet. Skogen i Norge vokser som aldri før. I løpet av de siste årene er skogvolumet tredoblet.

Gran dominerer, men furu og lauvskog har økt mest. Også årlig tilvekst er blant de høyeste verdiene som er målt, forteller NIBIO- forsker Gro Hylen entusiastisk. Nå har Norge en samlet tømmerverdi på over 2milliarder kroner.

Landsskogtakseringens 13. Gjennomsnittlig stående volum og årlig tilvekst per hektar (øverst) samt stående karbonlager og årlig opptak (nederst) i levende trebiomasse på et skogareal hvor en driver flatehogst og enten avvirker ved normal hogstmodenhetsalder (mørk grønn) eller med en omløpstid på år over normal hogstmodenhetsalder . Faktisk årlig tilvekst kan variere blant annet på grunn av avvirkning og tilplanting. Det utgjør nesten en fordobling av tømmervolumet.

Volumtilveksten holder seg ganske høy også etter at bestandet har nådd hogstmodenhet, men lønnsomheten ved å overholde avtar, fordi verdien av tilveksten økes med. Oppland står det skog tilsvarende millioner mtømmer. Tallene for hogst og skogkultur i dette heftet er basert på rapporter i skogfond. Er det bratt,kupert,bløtt? Hvordan er det med skogsveier i teigen?

Skal du drive ut virket selv eller leie tjenester? Den årlige tilveksten i skogen ligger nå på 2millioner kubikkmeter. Det er det høyeste tallet som noen gang er beregnet.

Med dette forbeholdet betyr det at mengden bundet COer tilnærmet stabil. I Norge hogges det for tida betydelig mindre enn den årlige tilveksten , og mengden .

Mangler det hogstmoden skog, . Elverum, Trysil og Åmot. Tabell viser en del sentrale størrelser når det gjelder skogressursene og utnyttelsen av disse i fylket og i regionene. Grunnlaget for vurdering av drivverdige områder for scenarier er vist i tabell 13. Skogareal, stående volum, årlig tilvekst og årlig avvirkning i Hedmark.

Nå er alle tallene fra siste femårsperiode analysert og resultatene viser at det har blitt stadig mer trær og tømmer i de norske skoger. Tallene våre viser at det i de norske skoger står trevirke tilsvarende 9millioner kubikkmeter. En del størrelser har betydelige årlige variasjoner.