Suksesjon snl

Følge av plante- og dyrearter på en lokalitet gjennom tid. Et plantesamfunn forandres over tid ved at nye arter konkurrerer ut tidligere. Denne endringen kan gå raskt eller langsomt, alt etter planteartenes levetid. På nydannet mark (f.eks. etter tilbaketrekking av en isbre) finner en primærsuksesjon sted.

Leksikonet er eid av de norske universitetene . Følgerekke, tronfølge, arvefølge (se også apostolisk suksesjon ). Et klimakssamfunn er et relativt stabilt økologisk samfunn der sammensetningen av vegetasjonen har utviklet seg til en form for likevekt. For å forstå begrepet klimakssamfunn må man også forstå hva en suksesjon er. Dersom det er artene selv som endrer forholdene, kalles det autogen suksesjon. Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr.

Suksesjon skjer som en følge av at forholdene endres. Fagstoff: Endringene som skjer gjennom en suksesjon , kan vi dele inn i ulike faser: pionerfasen, konsolideringsfasen og klimaksfasen. Den første fasen heter pionerfasen og det er starten på en suksesjon. Altså, når levende organismer bosetter seg på helt døde områder og påvirker miljøet sånn at området blir mer og mer levbart for flere og flere levende organismer.

Etter hvert dannes det også organisk materiale som igjen danner jord. Transcript of Økologiske suksesjoner. Hva er en økologisk suksesjon ? Primær og sekundær suksesjon. Vi fikk i oppgave i naturfagstimen om å forklare suksesjonen (økosystemet i endring) for en hogstflate og et tjern. Vi har to typer suksesjon , primær og sekundær.

Kilder som er brukt er ndla. I dette forsøket studerer vi en suksesjon i miniformat som består av blant annet planterester, flagellat og tøffeldyr. Dessuten var disse dyrene mye mindre enn det som har stått skrevet på snl.

Eks: løvskog som endres til barskog i løpet av noen få tiår pga. Populasjoner kan gjennom flere år endre egenskaper slik at det . Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Begrepet suksesjon forklares over langt fler enn to setninger, i en forklaring som ut i fra analysens teoretiske perspektiv bidrar til å gjøre artikkelen langt mer tilgjengelig. Denne myren kalles en torvmyr fordi det hovedsakelig vokser torvmose der, men jeg observerte også tyttebær- og blåbærlyng, gress, reinlav og småbusker.

Disse plantene er blant de biotiske faktorene i dette økosystemet. Vi skiller mellom primærsuksesjon og sekundærsuksesjon, primær er når suksesjonsprosessen starter helt fra bunn av og det ikke har vært et økosystem der tidligere. Sekundærsuksesjon oppstår der det allerede har vart et økosystem. Med et økosystem mener vi et. Ytre, abiotiske faktorer som temperatur og nedbør i økosystemet bestemmer hvilke retning suksesjonen går i. Vegetasjon- Samfunn av alle plantearter i et bestemt område.

Et naturlig avgrenset område i naturen. Elevøvelse nummer en, fra Haglebuturen. Utstyr Mobilkamera og nettsiden rolv. Turen på Haglebu, bestod hovedsaklig av myrvandring.

Med litt omkringliggende furu og bjørk.