Dekningsbidrag storfekjøtt

Husdyrtilskudd(for mer enn ett år). Diverse ( utstyr, strø). Ikkje med: Arbei maskiner, hus og renter.

For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4. Dette er den fjerde utgaven av standard regionale dekningsbidragskalkyler for Østlandets and- re bygder. Samtidig med denne utgaven, lages det et hefte for Østlandets flatbygder som om- fatter flere kalkyler med grønnsaker, bær og frukt som ikke er aktuelle i de nordlige og høye- religgende andre bygdene. Dekningsbidrag kjøttproduksjon sammenlignet med andre bruk. Når det gjelder de faste. Kartlegging og analyse av økonomien i produksjon av storfekjøtt.

Intervjuundersøkelse som . I dag gir rammebetingelsene muligheter! Norsk landbruk er avhengig av støtteordninger. Viktig at tilskuddene motiverer til produksjon. Selv om av dekningsbidraget er tilskudd varierer økonomien mye mellom bruk! Vi snakkar om produksjon av storfekjøtt på ammeku, og sitatet kjem frå fagrådgivar i storfe, Ole H. Han er ein av forfattarane i dette.

Tal frå Tveit Rekneskap, AS, viser at ein godt driven ammekubesetning, på mordyr, kan forvente eit samla dekningsbidrag på 500. Vidare kan ein lese at det er stor variasjon i lønsemda hjå kvar einskild bonde. Dei beste produsentane oppnår eit dekningsbidrag pr. Kva ligg så bak denne skilnaden?

På tross av at det er underskudd på storfekjøtt her i landet, stort behov for import og rekordhøy byggeaktivitet for ammeku, er ikke ammekuproduksjon. Han viser til at det er betydelig mangel på norsk storfekjøtt i markedet, og at dette er en situasjon han, blant flere, har vært med å advare mot i flere år. Men de som tror det er et økonomisk. Tilsvarende ville en norsk produsent hatt et dekningsbidrag på 269.

Disse tallene er sjekket opp, sier . Selvrekrutterende kjøttproduksjon bygger tradisjonelt på lokale ressurser som ulike typer beite, surfôr og høy. Kravet til konsentrerte fôrmidler er fleksibelt, avhengig av ønsket driftsopplegg på den enkelte gård. Denne typen husdyrproduksjon er derfor velegnet for økologisk drift. Den gjør det også mulig å få inn husdyr på . Alder ved slakting er avgjørende for valg av optimal slaktevekt innen rase. Sterkere fôring fører til tidligere avleiring av fett og ved en lågere vekt enn ved svakere fôring.

Bruk erfaring fra tidligere leveranser eller slakteresultater fra Kukontrollen eller Storfekjøtt – kontrollen. Utvikling dekningsbidraget. Støtte fra Innovasjon Norge: (BU-midler).

Generasjonsskiftemidler. Skal produksjonen av storfekjøtt øke, må det bli mer lønnsomt. Her er noen tips om hvordan du kan bedre økonomien i din produksjon. Det er prosent underdekning av storfekjøtt i Norge, og ingen utsikter for at denne situasjonen skal forbedre seg. For – Ingar Andersen og Anita Johnson har økt produksjonen fra til årskyr, med dekningsbidrag på 16.

MARKEDSORDNINGEN FOR STORFEKJØTT – OVERORDNEDE RAMMER. Faglige tiltak og Opplysningsvirksomhet i markedsordningen for storfekjøtt. Vi bidrar med råd for å finne en produksjonsform som er tilpasset gårdens ressurser og bygningsmasse.

Team Storfe har rådgivning innen bygg og husdyrrom. Endring i driftsopplegget. Produksjonskvantumet av storfekjøtt bestemmes av to forhold: Antall fødte kalver og utnyttelsen av de kalvene som blir født. De muligheter det er til å ta ut en høyere pris på storfekjøtt i markedet må utnyttes, både for volum-.

I sum gir dette et høyt dekningsbidrag på kastratene.