Produksjonstilskudd satser

I jordbruksoppgjørene fastsetter avtalepartene foreløpige satser for produksjonstilskudd. Satsene blir fastsatt ut fra bevilgningsrammen for hver av tilskuddsordningene og med grunnlag i prognoser for hvor mange husdyr og dekar planteareal jordbruksforetakene vil søke tilskudd for ved de påfølgende . Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. ENDRINGER I SATSER OG INTERVALLER. Det er bare foretak som kan søke om og motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker. Produksjonskrav for melkeku, ammeku og bevaringsverdig storfe. En felles kategori for sau uavhengig av driftsform. Husdyrregisteret og produksjonstilskudd. Vi har samlet den viktigste informasjonen i et informasjonsskriv til deg som skal søke om produksjonstilskudd og . Gjeldende jordbruksavtale er den avtalen som trer i kraft fra juli i søknadsåret.

Ny forvaltningsmodell og nytt fagsystem forts. Virksomhetsoverdragelse: o. Gammelt foretak kan søke om dyretilskudd 15. Utbetaling med halv sats til hver, unntatt sau og melkegeit o. Foretaket som disponerer arealet 1. Er det noen som kan fortelle meg hvor jeg kan finne en oversikt over tilskuddssatser? Nei vett du ka, dette er som å spør frimurerlosjen om ømfintelig informasjon.

Eller du kan gå inn på: . Bevilgningene for produksjonstilskuddet som utbetales til bøndene ble forhandlet fram i jordbruksforhandlingene, med foreløpige satser. Prognoser for utviklingen i antall bønder, dekar og dyr lå til grunn for forhandlingene. For det første ble det bestemt at Landbruks- direktoratet skulle lage et nytt elektronisk søknadsskjema. Hvilke opplysninger vises på denne siden?

For det enkelte foretak vises bunnfradrag (gjelder produksjonstilskudd ) og sum utbetalt tilskudd per ordning. Eventuelle andre trekk vises ikke. Les mer om hva tallene forteller.

Når offentliggjøres utbetalt tilskudd? Hovedutbetalingene av produksjonstilskuddet skjer i februar og juni . Vi kritiserte i fjor også at departementet skyver ansvaret fra seg til kommunene og fylkesmennene. Det kan være for stor nærhet mellom den som kontrollerer og den som blir kontrollert, sier han. I de senere år har noen av saueprodusentene hatt de planlagte utrageringssøyene sine over nyttår for å få utbetalt produksjonstilskudd på dem.

Dette har selvsagt alle som har gjort det hatt rett til, og noe . Delene av jordbruksavtalen som angår saue- og geiteprodusentene. Endringsforslag markert med rødt. Tilskuddet blir utregnet på grunnlag av satser pr. Videre blir tilskuddet avgrenset til et maksimalt beløp pr. Areal – og kulturlandskapstilskudd.

Tabellene viser kun et lite utvalg av systemets mange satser. Formålet er å bidra til å styrke og jevne ut inntektene .