Potenserende effekt

En virkning som er lik summen av virkningene av hvert enkelt stoff, kalles additiv. Hva betyr det at reseptorer har spesifisitet? Hva forstår du med at legemidler har additiv effekt når de brukes samtidig?

For eksempel sovemedisin og opiater får en større hemmende effekt på respirasjonssystemet. Potenserende effekt ses særlig ved . Hva menes med at et legemiddel er en agonist. En agonist stimulerer en reseptor.

Her finner du betydninger av ordet potensering. Du kan også legge til en definisjon av potensering selv. Konsentrasjon, logaritmisk. Additiv og potenserende effekt. Ved dosering af to synergistiske lægemidler opstår der en additiu eller potenserende effekt.

Den additive effekt, hvor den resulterende virkning svarer til summen af de enkelte stoffers virkning, vil som regel være udtryk for, at de to stoffer virker på samme receptor. Den potenserende effekt , hvor den resulterende virkning er . Der er med de nuværende beregningsregler ikke indbygget nogen hensyntagen til eventuel additiv eller potenserende effekt af flere opløsningmidler i samme præparat. Effekt af af flere opløsningsmidler Effekten af eksponeringen for blandinger af flere organiske opløsningsmidler er svær at forudsige , da . Aldri bland GHB med alkohol! Men, jeg har sett folk som har tatt GHB etter å ha drukket, uten å bekymre seg stort over det. Om man skulle ønske å blande GHB med alkohol, . Farmakodynamiske interaktioner omfatter additive, synergistiske og antagonistiske virkninger af lægemidler.

Interaktionen skyldes, at lægemidlerne virker på samme receptor, har samme virkningssted eller på anden måde påvirker hinandens effekt. Uønskede interaktioner ved effekt på samme. Bør ikke gis sammen med sulfadiazin, trimetoprim og pyrimetamin ( kjemoterapeutika med antifolategenskaper). Kalsiumfolinat forsterker den toksiske effekten av 5-FU.

Folininsyre i høye doser kan motvirke antiepileptisk effekt av . Inntas det derimot i tillegg andre stoffer som har potenserende effekt , så kan det bli fare for overdose. Dette er en potenserende effekt (i denne sammenheng kalt PAP – Post Activation Potentiation) og er hva denne treningsmetoden baserer seg på. Du skal bruke ulike belastninger i samme sett. Samtidig bruk med trisykliske antidepressiva kan ha effekt på metabolismen og opptaket av sirkulerende aminer og er derfor kontraindisert (se pkt. ). En mulig additiv eller potenserende effekt med CNS-depressiva (alkohol, barbiturater, opiater, sedativa, anestetika) bør tas i betraktning. En additiv hypotensiv effekt er blitt . Det er rapportert at magnesium relakserer glatt muskulatur og reduserer arterielt trykk (spesielt økt arterielt trykk).

Videre er det observert at magnesiumsulfatinfusjon har en potenserende effekt på diverse narkosemidler og at magnesiumsulfatinfusjon øker diuresen og . Translation, human translation, automatic translation. Slo man sammen tallene fra de to høyeste dosene fikk man en forlen- gelse i median tid til residiv, noe som også var statistisk signifikant. Bakgrunnen for HARMONY-studien var å finne i prekliniske data som indike- rer at ranolazin kan ha en potenserende antiarytmisk .