Ørken biotiske faktorer

Biotiske faktorer er de faktorene som er eller har vært levende. De biotiske faktorene som påvirker en organisme omfatter konkurranse (både innen arten og mellom ulike arter), predasjon, tilgang på byttedyr, og mutualisme. Disse kan være kompliserte å forstå, siden endringer hos en art fører til endringer . Et økosystem består af biotiske og abiotiske faktorer vekselvirker med hinanden. Abiotiske faktorer kan undvære biotiske faktorer , men biotiske faktorer kan ikke undvære det abiotiske faktorer. Disse ikke-levende tingene som klima og landskap kaller vi abiotiske , de er ikke- levende.

KLIMA ER EN VIKTIG ABIOTISK. Her ser du et bilde fra Sahara- ørkenen. Klima er en viktig abiotisk. Her er det veldig varmt om . Antall plante- og dyrearter seig nok å overleve i ørkenen tallet i tusenvis, som er en liten brøkdel sammenlignet med hundretusenvis av plante- og dyr.

Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Dette er faktorer som setter grenser for alle de levende organismene. Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer ulike abiotiske faktorer. De abiotiske faktorene betegner i . Med andre steder som ørkener de abiotiske faktorene er dominerende og det er få biotiske faktorer , som er enda mer verdifullt på grunn av knapphet.

Planter og dyr som lever av dem er de største biotiske faktorer i økosystemer. Sollys, temperatur, nedbør og fuktighet er abiotiske faktorer. For eksempel trives en mengde forskjellige planter i miljøer der det er høy temperatur, mye sollys og mye nedbør.

Tropisk regnskog er et godt eksempel på et slikt miljø. Næringsnettet i en ørken. Noe av det som lever i ørkenen , er dyr, trær, bakterier, krypdyr og insekter.

Fjell, skog, myr, ørken , hav, innsjø og hogstflate er eksempler på økosystemer. Ellers kan steiner og klipper danne skygger som påvirker de biotiske faktorene (dyre- og planteliv). I perioder med ekstrem tørke gjør noen ørkenplanter det samme. Tørketilpassede planter har ofte et velutviklet rotsystem, enten vertikalt eller horisontalt avhengig av om vannet ligger . Et stort forskningsprogram International Biological Program (IBP) ble drevet i perioden.

Elever studerer ulike tilpasninger til et liv i ørkenen. På besøk i veksthusene i Botanisk hage er vi innom forskjellige økosystemer, fra middelhavsklima og ørken til regnskog. Vi diskuterer hva det er som gjør plantene godt tilpasset sitt miljø, både i forhold til abiotiske og biotiske faktorer.

Hva kaller vi de levende faktorene i et økosystem? Alt i systemet som lever). Biom der det lever kameler, dromedarer, skorbioner og ørkenrever. Biom med mye gress og lite trær og busker. Det kaldeste biomet, polarrev . Biotiske og abiotiske faktorer er økologiske begreper som brukes for å beskrive den levende og nonliving ting i et økosystem.

Art – Gran, hjort, grizzlybjørn,. Levende) (Ikke levende).