Hvilke hovedtyper har vi av biologisk mangfold

Hittil har vitenskapen beskrevet ca. Det største artsmangfoldet finnes i tropiske strøk, særlig i regnskogen. Tropisk regnskog dekker , av jordas overflate, men regnes for å huse halvparten av artene.

Trusler mot det biologiske. Kartlegging av biologiske.

I Norge har vi mye natur, men over 1arter har blitt utryddet de siste 2årene. Hvorfor utrydder vi naturmangfol også kalt biologisk. Rødlista er en oversikt over hvilke arter dette er. Det finnes mange grunner for å bevare det biologiske mangfoldet. Generelt kan vi dele disse i tre hovedgrupper basert på hvilken type verdi de har for oss mennesker: direkte økonomisk verdi, indirekte økonomisk verdi og etisk verdi.

Mange dyr og planter har direkte økonomisk verdi fordi de fungerer som . Skal mangfoldet beskrives nærmere kan det defineres som summen av gener, arter og økosystemer i et område. Heggholmens artsmangfold.

Dette gir ulike naturtyper med et mangfold av plante- og insektsarter . Hva mener vi med biologisk mangfold? Hvilke hovedtyper har vi av biologisk mangfold ? Hva kaller vi arter som er spesielt viktige for resten av et økosystem? Gi noen eksempler på slike arter. Hvorfor finner vi så stort artsmangfold i regnskogene? Dersom skog felles i Norge, vokser det vanligvis opp nye . Våre barn vil ikke ha muligheter for å kreve tilbake den naturen som vi har tatt fra dem.

Biologisk mangfold er viktig for vårt livsgrunnlag. Det omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på ulike nivåer. Det å sikre bevaringen av dette livets bibliotek er derfor den viktigste livsforsikringen vi kan investere i. Naturmangfoldet er med andre ord all verdens livsformer og deres levesteder. Det å bevare natur og økosystemer er også et av de beste klimatiltakene vi har fordi stort mangfold og robuste bestander styrker naturens motstandskraft mot farlige klimaendringer. Intakt natur med et rikt . Lignende tivet vil få for behovet for kartlegging av biologisk mangfold på lokalt nivå i Norge, er ennå usikkert.

Vi vet derfor ikke hvordan direktivets intensjoner om kartlegging av de fem organismegruppene fastsittende alger, planteplankton, vannplanter, bunndyr og fisk vil bli gjort operative.

I dette heftet har vi valgt å vise hvordan en . Som følge av prosjektet har vi identifisert tre hovedtyper kunnskapsbehov som er viktige for å sikre forbedringer av vernet av biodiversitet i skog og våtmark. Det ene gjelder økt kunnskap om hvilke verneformer som er mest fornuftige. Det andre gjelder økt kunnskap om effekten av ulike former for prosess – ikke minst . Har offentlig myndighet gitt tillatelse til virksomheten, skal det . Dagens kunnskapsstatus er generelt god når det gjelder hvilke faktorer som påvirker eller kan påvirke biologisk mangfold , mens bildet er mer nyansert når det gjelder kunnskap om. Det antas at tilpasninger kan være av to hovedtyper. For det første har vi positive, forstått som tiltak for å etterleve.

Samlet sett har et betydelig antall fagfolk besøkt Gran kommune, men mest som korte,. Innsamling av informasjon. Kunnskapskildene omkring det biologiske mangfoldet i Gran er oppsummert i kapittel 9. Vi har stor tro på det å. De skal lokalisere hvilke av de norske treslag som er til stede, hvilke som er mest utberedt, hvilke naboer de ulike treslagene har og reflektere litt rundt hvorfor disse trærne nettopp vokser her.

Håndboka sine metoder for hvilke naturtyper som skulle registreres, verdsettes og presenteres, har vært styrende. Direktoratet for naturforvaltning (200) sin håndbok i kartlegging av biologisk mangfold har vært en sentral rettesnor for hvordan arbeidet har blitt lagt opp. Sigve Reiso og Tom Hellik Hofton. Data, metode og forskningsdesign presenteres i kapittel tre. For å besvare spørsmålene har vi valgt å gjennomføre fokusgruppeintervjuer med seks grupper av ungdoms- politikere.

Presentasjon av analyser og resultater følger i kapittel fire. Her vil vi først og fremst diskutere langs hvilke dimensjoner biologisk mangfold ble.