Biologisk mangfold ndla

Veiledning: Hovedområdet biologisk mangfold bygger på Bærekraftig utvikling i naturfaget, men går mer grundig inn på hva en art er, og hvordan arter kan sorteres for å gi oversikt. Det legges vekt at vi skal se sammenhengen mellom miljø og artsutvalg og forstå viktigheten av variasjon og bevaring av . Noen ganger har det skjedd store endringer i løpet av kort tid som følge av naturkatastrofer. Mange arter har dødd ut fordi de ikke har greid seg under de nye miljøforholdene. Det er sannsynlig at om lag prosent av de artene som .

Alle de tre nivåene er viktige, og de påvirker hverandre gjensidig. Variasjon på gennivå er viktig for en arts overlevelse på lengre sikt. Et variert fysisk miljø med mange . Det er ikke mulig å finne én målemetode som dekker all variasjon på økosystem-, arts- og gennivå. Målsettingen er å fange opp variasjonen i karaktertrekk og egenskaper ved å bruke tilgjengelig . Det nytter lite å frede arter, hvis naturtypen som arten er avhengig av, forsvinner.

Hvorfor skulle vi mennesker ha større rett til å leve her på jorda enn de andre artene?

Mange mener at alt liv er unikt og har en verdi enten det er til nytte eller til skade for mennesket. Vi mennesker har ikke rett . Aktualitet: Artsdatabanken har utarbeidet en ny svarteliste over fremmede arter som kan true norsk natur. Fagstoff: Mennesket er en nykommer her på jorda.

Den omfatter vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold , og de enkelte statene er ansvarlige for å utarbeide forpliktende planer for sitt land. Kanskje legger de færreste merke til om en sjelden plante- eller dyreart forsvinner fra et naturområde, men det kan ha en avgjørende rolle for hvordan økosystemet fungerer. Vi vet altfor lite om artenes funksjon i økosystemene. Biologisk mangfold sett fra Danmark. Jordkloden og mange arter.

Kilde: Frits Ahlefeldt . Hva truer og påvirker biomangfoldet? Hva gjør vi for å ta vare på biomangfold? Landbruk og biologisk mangfold. YDP, CyberBook AS, Kristin Bøhle. Bærekraftig skogsdrift innebærer at vi tar vare på mangfoldet av arter, gener og økosystem i skogen.

Dette mangfoldet må organiseres på en slik måte at det er mulig å finne fram i kunnskapen om de ulike organismene: deres gener, utbredelse, levevis og slektskap.

Ekstern ressurs: Konvensjonen om biologisk mangfold er en global avtale om vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold. Den omhandler dessuten rettferdig fordeling av godene ved bruk av genetiske ressurser. Denne eforelesningen forklarer hvordan biologisk mangfold henger sammen med variasjon i habitat.

Av Øyvind Andresen Det er avdekka mange lovbrot i NDLA (Nasjonal digital læringsarena) som er eigd av fylkeskommunane. Dette kjem fram i eit oppslag på nettsida. Stikkordarkiv for biologisk mangfold.

Den sjette store utryddelsen er i gang – biologisk mangfold halvert på år.