Utmarksbeite

Forskerne Agnar Hegrenes og Leif Jarle Asheim ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har skrevet en artikkel om verdiene av fôr fra utmarksbeite og sysselsetting av beitebaserte næringer. Beregningene er gjort for landet samlet samt for hvert fylke. De har besvart disse spørsmålene: Hvor mange . Norge består av utmarksareal.

Halvparten av dette kan nyttes til beiteformål. NIBIOs rapportering om beitebrukspotensialet i utmarka tilsier at vi har betydelige muligheter for økt ressursutnyttelse og grønn næringsutvikling i distriktene.

Utmarksbeite – kvalitet og kapasitet. I alt blir millionar sau,. Til saman blir det hausta fôr til ein verdi av nesten milliard kroner kvart år.

Om lag prosent av norske gards- bruk i drift slepper . Ein forutsetning for all beitebruk, også i dag. Sperregjerde i beiteområde. Du kan søke om tilskudd til dyr på beite fra og med 1. Dersom du ikke har sanket dyrene inn fra utmarksbeite på søknadstidspunktet, og derfor ikke kan fylle ut antall dyr som har gått de påkrevde ukene på beite, eller ikke kan fylle ut .

Beitekvaliteten til eit utmarksareal er først fremst avhengig av kor mykje beiteplanter som finst på arealet og næringsverdien av desse. Lav- og lyngrik mark – mindre godt beite. Blåbærmark – godt beite. Gras- og urterik mark – svært godt beite.

Intensivering av melkeproduksjonen fører til at mange slutter med framfôring av oksekalver i . Dette gir en tapsprosent på. Nedgangen har vore størst for mjølkekyr. Det er uklart kor mykje unytta utmarksbeite vi har her i landet.

Mykje av arealet som tidlegare vart utnytta til beite, er no planta til med skog, dyrka opp . Verknad av utmarksbeite på tilvekst og kjøttkvalitet hos kalv. HÅVARD STEINSHAMN¹, MATS HÖGLIND¹, ØYSTEIN HAVREVOLL. KRISTIN SAAREM INGER HELENE LOMBNÆSOG ASGEIR. Historisk var storfeet det viktigaste husdyret i utmarka både med omsyn til. Jeg overfor familiegården for år siden og i fjor slapp jeg Høylandsfe i de gamle kulturbeitene.

Har ikke vært dyr der siden 2VK. Jeg vet det i enkelte kommuner, blant annet min egen at det er mulighet for å gjøre om skogsbeite til innmarksbeite. Og at det da blir betalt ut . BØ: Kommunestyret ble torsdag presentert for utfordringer gårdbrukere har med at andre grunneiere krever betalt for dyr på beite.

Ordfører Sture Pedersen viste til at politikerne i flere år har snakket om å legge til rette for landbruk i kommunen. Vi har da spesielt tenkt på sau i utmark. På den nasjonale Beitekonferansen i Oppdal 11. Yngve Rekdal fra Skog og Landskap et innlegg om beiteressursene som er i bruk i dag og det nasjonale beitepotensialet.

Les også: Skog og landskap gir råd om fjellbeite i ny rettleiar – I dag henter mill sau og lam, samt noen . En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine og derfor mister over 100. La oss derfor bidra med litt fakta i rovdyrdebatten. Ei ku som beitar i utmark er klimanøytral på ein god dag, seier Gustav Fystro, jordbrukssjef i Øystre Slidre og tidlegare NIBIO-forskar. Ved å endre måten vi produserer å, er det mulig å redusere utsleppa av metan og lystgass.

Ei ku som går på utmarksbeite og som beitar metanskapande vekster får eit . Antall husdyr på utmarksbeite. Eier, 4- Seksjon for primærnæring. Lenket til Variabeldefinisjon, Husdyr på utmarksbeite. Kode, Betegnelse, Kommentar. Mattilsynet mener risikoen for ulveangrep på sau i Oppland og nordre del av Akershus har blitt mindre de siste dagene.

Rundt personer var til stede da de forskjellige sidene ved bruk av utmarksbeite ble belyst under en beitedag på Øyna tidligere i desember.