Ulike landskap i norge

Et av målene med landskapskartlegging etter NiN-systemet er å kunne si noe mer om hvor sjeldne eller vanlige, typiske eller representative ulike typer landskap er. Håen mot Måstadvika og den fraflyttede grenda Måstad på Værøy i Lofoten, . Landskap kan utgjøre både små og store områder alt etter sammenhengen. Oftest brukes begrepet landskap i norsk dagligtale når man snakker om et naturområde man kan få et overblikk over.

Et eksempel på bruk av ordet kan være her er det et ganske fint landskap.

Landskapet i kombinasjon med opplevelsen av det utgjør landskapsbildet. Ellers brukes ordet i sammensetninger som . Velg en landskapstype 2. Skriv en sammenhengende artikkel om landskapstypen du har valgt. Artikkelen skal være på ca.

I tillegg kan du gjerne finne noen bilder. I løpet av Jordens mellomalder ble landets berggrunn slitt ne og i tidlig tertiær var landskapet tilnærmet flatt med brede daler og avrundede høydepartier.

Urørt natur – er en verdi i seg selv som representerer et biologisk mangfold av planter og dyr, som mange mener kan være viktige i fremtiden med tanke på for eksempel ulike. Til sammen danner dette et hierarkisk nasjonalt referansesystem for landskap. Referansesystemet er et nyttig redskap for å oppnå en best mulig og helhetlig forvaltning av landskapet , bl.

Norge – Verdier i landskapet. Geologiske prosesser og vekslende klimaforhold. Natur- og kulturlandskap. Ressursbruk, næringsirksomhet, bosetning. Skala rangert etter lpåvirket landskap.

Fjellandskap, naturlandskap. Dette er et mye yngre landskap enn viddelandskapet, og de ytre kreftene har derfor ikke rukket å slipe ned dette landskapet. Vi er svært forskjellige når det gjelder hvilken type landskap som gjør mest inntrykk på oss.

Med våre turtradisjoner er det kanskje den ville graneskog som gir oss den største tilfredsstillelsen når vi skal tilbringe fritiden utendørs. Fagstoff: Vi snakker ofte om naturlandskap som uberørt natur, selv om det er svært sjelden at naturen ikke er påvirket av mennesker. Konvensjonen tar sikte på å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap.

Det er også svært vanlig å se landformer knyttet til sigebevegelse, slik som sorterte striper og ulike former for solifluksjonslober, i blokkmarka som ofte ligger på toppen av det paleiske landskapet.

Dette viser at blokkmarka er i bevegelse, og det gjør det vanskelig å akseptere oppfatningen om at blokkmarka . Begge typer landskap tjener ulike interesser og dekker ulike behov for samfunnet, og for enkeltmennesker. Derfor er med på økonomisk vekst. Forskning og undervisning også avhengig. Utnytte naturressurser må vi . Skoglandskap kan være svært variert og artsrikt. Resten er fjellskog, skogkledde myrer og lavproduktiv mark.

Halvparten av artene på den norske . Dokumentarserien Levende landskap (program á min) omhandler noen av de store endringene vi ser i norsk kulturlandskap. Gi eksempler på hvordan kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike medier, og diskutere de ulike forventningene det kan skape. Datasettet viser en inndeling av havområdene i ulike marine landskap , definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Marin landskapskartlegging går ut på å beskrive de store trekkene i topografien på havbunnen. Klassifiseringen er basert . Det er fjelllandskap , skogslandskap og kulturlandskap for å nevne noen.

Hvordan ser det ut der du bor? Vil gjøre slutt på kranglingen om verneverdig landskap. Dette kan bli et verktøy for mange typer bruk i samfunnet, der ulike metoder knyttet til ulike formål kan legges til. For å sikre at disse enkeltavgjørelsene sees i sammenheng, og at vi også ivaretar helheten, er det viktig med en økt bevissthet om ulike typer landskap , deres ulike typer kvaliteter og potensiale.

NiN landskap og Nasjonalt referansesystem for landskap opererer med to ulike skalanivåer. Det nasjonale referansesystemets mest detaljerte nivå, .