Ulike læringsstrategier

Det er viktig at elevene vet hvorfor de bruker ulike læringsstrategier. Læreren kan bruke læringsstrategier både for å styrke elevenes faglige utbytte og for å bevisstgjøre dem på hvordan de lærer å lære i faget. Andre eksempler kan være bruk av tankekart for å organisere informasjon og se sammenhenger mellom ulike begreper eller ideer, eller å lage et sammendrag for . Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner.

Eleven trenger ikke bare å være i stand til å beherske ulike læringsstrategier , men bør også bli bevisst på formålet med å lese, å lytte, å skrive, å snakke eller å samhandle og på når det kan . Skolens og lærerens jobb er å tilrettelegge for at elevene lærer om og utvikler sine egne læringsstrategier.

Bruk av studieteknikker som f . Strategier og teknikker for å skrive bedre i ulike sjangere. Hva er meningen med teksten? Kan jeg organisere opplysningene i ulike deler? Snakk med barna om ord og begreper, forklar or finn det . Marte Strøm-Gundersen og Kari Kolbjørnsen Bjerke fra ”Forsterketgruppen” i Bærum kommune har laget mange fine plakater om læringsstrategier. Vi har fått lov til å publisere disse på vår.

Ulike læringsstrategier. Først når de behersker mange strategier og kan reflektere rundt bruken, er de på vei til å bli selvregulerte.

I en kompleks verden, er kunnskapen om hvordan læring skjer kanskje noe av det viktigste elevene tar med seg fra skolen. De elevene som kan bruke læringsstrategier fleksibelt . Siden du går på videregående skole, som har som en av sine viktigste oppgaver å lære bort kunnskap og ferdigheter, er det naturlig å knytte denne kunnskapen opp mot skolen. På hvilken måte lærer du best? En læringsstrategi kan . Disse strategiske vurderingene er oftest er bevisste og kontrollerbare.

Det har blitt laget plakater, som skal visualisere de ulike strategiene, som en hjelp til elever og foreldre. Tilrettelegging ved eksamen. Vitnemål og kompetansebevis. Stikkord: læringsstiler. Et annet ord for læringsstrategier er studieteknikk.

Det finnes mange ulike læringsstrategier som blir brukt i forbindelse med skolegang og studier. Dette er en modell som vil egne seg godt til lese- og skrivekurs. Den legger vekt på deltakeraktiviteter og presenterer ulike. Bruk av læringsstrategier i opplæringen fokuserer på å få elevene mer aktive ved å gi opplæring i hvordan de kan lære og hvordan de kan bruke det de har lært for å lykkes.

Skolen må derfor gi opplæring i ulike læringsstrategier og vise eleven hvordan han kan overvåke og justere egne læringsforsøk. Dette skjer når eleven utøver metakognitiv kontroll. Lærerne bør justere sin undervisningsstil i forhold til enkeltelevenes læringsstil.

Den første delen av PISA-studien undersøkte elevenes bruk av ulike læringsstrategier , blant annet såkalte kontrollstrategier, dvs. Synliggjøring i klasseroHeng opp beskrivelser av de ulike læringsstrategiene som oppslag. Etter hver ny strategi henges den opp. Elevene kan etter hvert se når det passer å bruke de ulike strategiene, og velge hvilken strategi de ønsker å bruke.

De må altså ta bevisste valg, basert på erfaring. De ulike strategiene er .