Trusler mot biologisk mangfold

De viktigste truslene mot biologisk mangfold. Fysiske inngrep og oppsplitting av arters levesteder. Arealinngrep og nedbygging eller oppsplitting av arters leveområder er den største trusselen mot biologisk mangfold , og innbefatter ulike former for bygg og anlegg, hus, veger, vassdragsreguleringer, kraftlinjer, masseuttak . Den generelle samfunnsutviklingen med stadig mer intensiv utnyttelse av naturressurser og arealer er en økende trussel mot det biologiske mangfoldet. Jordas naturlige økosystemer endres i økende tempo til utbyggingsområder eller kultiverte arealer, mens kortsiktige økonomiske interesser medvirker til overbeskatning av .

Eksport av arter til økosystemer utenfor deres naturlige leveområder – enten bevisst eller som en indirekte følge av økt handel og kommuniksajon. Planteforedlingen benytter moderne teknikker og metoder, men er fortsatt helt avhengig av tilgang på gener for de egenskapene som nye sorter skal ha. Her fra et foredlingsfelt hos Graminor på Hedmark.

Foto: Åsmund Asdal, Skog og landskap. Genetisk mangfold er en del av det biologiske mangfoldet , . Sammendrag som omhandler trusler mot det biologiske mangfoldet. Notatene beskriver hvilke ting som er trusler for det biologiske mangfoldighet.

Konvensjonen om biologisk mang- fold stiller kravet om at landene må hindre introduksjoner som truer økosystemer, habitater eller arter.

Dette betyr at arbeidet med å forhindre uønskede introduksjoner generelt må intensiveres. Videre må forskning om- kring forutsigelse av de økologiske ef- fektene styrkes, slik at det . Norge er et langstrakt og variert lan og både kysten og høyfjellene våre er spesielle i europeisk sammenheng. Nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder er i dag den viktigste grunnen til at mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne i Norge. Klimaendringer er en voksende trussel. Hva truer og påvirker biomangfoldet?

Creative Commons license icon. Om denne læringsressursen. Trusler mot , og vern av biologisk mangfold (Vedlegg).

Fremmede arter er nå regnet for å være blant de største truslene mot biomangfold både i Norge og globalt. Når en fremmed art begynner å dominere og artene rundt seg, får vi et fattigere naturmangfold. Med en klimakrise hengende over oss har det aldri vært viktigere å ta vare på det biologiske mangfoldet. Klima og biologisk mangfold er også tema for FNs biomangfolddag som markeres i dag.

I tillegg vil klimaendringene forsterke effektene av en rekke andre trusler mot artene. Også Norge har gjort dette blant annet gjennom Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD). I framtiden vil klimaendringer utgjøre en stadig større trussel mot det biologiske mangfoldet.

De artene som er i størst fare er i tropiske og subtropiske strøk.

Men også i Norge vil naturen. Klimakonvensjonen og konvensjonen . Menneskenes påvirkning av det biologiske mangfoldet foregår over hele jorda, men påvirkningene er særlig sterke i områder med stor befolkning og høyt materielt forbruk. Truslene mot mangfoldet er spesielt store der høy befolkningstetthet påvirker områder med særlig høyt artsmangfold og mange spesielle økosystemer. Skadelige fremmede arter i Vestfold. Kjempespringfrø har spredd fra hageavfall dumpet ved Melsom plante- og dyrefredningsområde.

Fylkesmannen har laget en ny . De mest alvorlige truslene mot det biologiske mangfoldet kommer i dag fra endringer i og ødeleggelse av artenes leveområder eller habitater, fra arealbruksendringer i form av avskoging, drenering, overbeiting, oppdyrking, nedbygging, oppdemming og ved fragmentering av artenes leveområder. For de truede artene på . Fugler Skoger Hva kan vi gjøre? Innhold Industrielle revolusjon og økt befolkningsvekst har vært med på å skape klimaendringer. Ulike elementer skapt av menneskene bringer frem . Det er mange trusler mot biologisk mangfold. Hovedår- saken til tap av biologisk mangfold i jordbruket er utbredt bruk av moderne sorter til fordel for tradis- jonelle.

MeningerGjennom hele jordas historie har miljø og klima vært i endring. Mange arter dør ut fordi de ikke greier seg under de nye miljøforholdene. Mest sannsynlig er om lag prosent av artene som noen gang har eksistert på kloden vår døde.

I dag er jordas biologiske mangfold truet. Kriterier og indikatorer for biologisk mangfold i skog kan knyttes opp mot ulike drivkrefter og påvirkningsfaktorer, mot tilstand og effekter på biologisk mangfold , og mot samfunnets responser i form av virkemidler og tiltak. Det marine biologiske mangfoldet påvirkes på samme måte som mangfoldet på land av faktorer som fysiske endringer av leve områder, klimaendringer, intro- duksjoner av fremmede arter, forurensning.