Trusler mot biologisk mangfold i norge

Den generelle samfunnsutviklingen med stadig mer intensiv utnyttelse av naturressurser og arealer er en økende trussel mot det biologiske mangfoldet. Selv om Norge sammenlignet med mange andre europeiske land fortsatt har store naturområder, ser vi også her at landskapet omformes, og at leveområder for planter . De viktigste truslene mot biologisk mangfold. Fysiske inngrep og oppsplitting av arters levesteder.

Arealinngrep og nedbygging eller oppsplitting av arters leveområder er den største trusselen mot biologisk mangfold , og innbefatter ulike former for bygg og anlegg, hus, veger, vassdragsreguleringer, kraftlinjer, masseuttak . Norge er et langstrakt og variert lan og både kysten og høyfjellene våre er spesielle i europeisk sammenheng.

Nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder er i dag den viktigste grunnen til at mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne i Norge. Klimaendringer er en voksende trussel. I framtiden vil klimaendringer utgjøre en stadig større trussel mot det biologiske mangfoldet. De artene som er i størst fare er i tropiske og subtropiske strøk.

Men også i Norge vil naturen. Hvorfor utrydder vi naturmangfol også kalt biologisk mangfold ? Genetisk mangfold er en del av det biologiske mangfoldet , og genetisk variasjon er selve grunnlaget for jordbruket. Truslene mot det biologiske mangfoldet kan henregnes til seks årsaker: Tap og oppstykking av leveområder.

Eksport av arter til økosystemer utenfor deres naturlige . Klima og biologisk mangfold er også tema for FNs biomangfolddag som markeres i dag. Den nordlige halvkulen kan bli hardt rammet av klimaendringene , og også Norge vil merke konsekvensene. I tillegg vil klimaendringene forsterke effektene av en rekke andre trusler mot artene.

Introduserte, miljøfremmede organismer: Trussel mot biologisk mangfold. Veikant med russekål (Bunias orientalis) og vinterkarse (Barbarea vulgaris). De kom til Norge i begynnelsen av forrige århundre, men har særlig spredd seg siden århundreskiftet. Fagstoff: Det er mange årsaker til tap av biomangfold. Den viktigste årsaken er at leveområdene til mange arter ødelegges ved fysiske inngrep.

Jordbruk, skogbruk og utbygginger av ulike . Andre trusler mot biomangfoldet kan være forurensning, klimaendringer, høsting og introduksjon av fremmede arter. Selv om antall verneområder øker og flere tiltak blir iverksatt for å ta vare på arter, vil det økende trykket fra en stadig større befolkning av mennesker med økende krav til velferd være en sterk trussel mot det biologiske mangfoldet i verden. Hva er utfordringene i Norge ? Uønskede, fremmede plantearter. Norge har lav befolkningstetthet for landet som hel-. Det dukker stadig opp arter som ikke hører hjemme i norsk natur.

Noen av disse utgjør en trussel mot den lokale naturen. Av Emilie, Mathilde, Emil og Lotte Trusler mot naturtyper og biologisk mangfold i Norge Innledning Hav og issmelting.

Oslo kommune driver derfor et . Fugler Skoger Hva kan vi gjøre? Innhold Industrielle revolusjon og økt befolkningsvekst har vært med på å skape klimaendringer. Ulike elementer skapt av menneskene bringer frem . Arter som vi tror har liten betydning, kan vise seg å være buffer mot endringer av økosystemer.

Forsuring av vann og vassdrag, særlig i det sørlige Norge , men også i grenseområdene mot Russlan har lenge vært en alvorlig trussel mot det biologiske mangfoldet i Norge. Det nytter lite å frede arter, hvis naturtypen som arten er avhengig av, forsvinner. Skadelige fremmede arter i Vestfold. Kjempespringfrø har spredd fra hageavfall dumpet ved Melsom plante- og dyrefredningsområde.

Fylkesmannen har laget en ny . Biologisk mangfold , som også kalles biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i .