Tilskuddssatser sau

Avlsgris – Jæren – Nordlan Troms og Finnmark – Landet for øvrig, 20. I jordbruksoppgjørene fastsetter avtalepartene foreløpige satser for produksjonstilskudd. Satsene blir fastsatt ut fra bevilgningsrammen for hver av tilskuddsordningene og med grunnlag i prognoser for hvor mange husdyr og dekar planteareal jordbruksforetakene vil søke tilskudd for ved de påfølgende . Nord-Norge, får tilskudd som for sone for storfe, sau og geit, og ikke tilskudd for gris.

Foretak med driftssenter i Nord-Norge kan likevel motta distriktstilskuddet etter satsene i disse sonene, dersom transport av slaktedyr til slakteri i Nord-Norge vil være i strid med Mattilsynets regelverk for . Når det gjelder å lage mer innmarksbeite, så får man ikke automatisk mer tilskudd pga det. Husker ikke nøyaktig hvor mange daa pr sau en maks kan få, men det er begrensninger der og. Så skal en fult ut utnytte dette må en øke antallet sau slik at det står i forhold til innmarksbeite. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Økonomi saueholdet.

Antall levende lam på høsten som kan slaktes. Areal- og kulturlandskapstilskudd: Sats for kulturlandskapstilsk. For saueproduksjon er det innført krav om normalt lammetall for antallet søyer og slaktevekter på minst av det som er normalt for rasen.

Det er samme tilskudd for vinterfôra sau og utegangersau over år. Ammeku må ha kalvet siste måneder o. Tilskuddet kan bare utbetales til søkeren, ikke . Dispensasjonsadgang ( FM) hvis ikke registrert innen dato av årsaker utenfor søkers kontroll. Totale inntekter inklusive direkte tilskudd. Vederlag til arbeid og kapital pr. Men nytt fagsystem innebærer ingen endring i oppgavefordelingen mellom direktorat, fylkesmenn og kommuner.

Da er også det som måtte være av frakttilskudd til kraftfôr og kjøtt regnet med. Nytt fagsystem innebærer heller ikke at kontrolloppgavene til kommuner og . Søknad om produksjonstilskudd er samkjørt i ett felles søknadsskjema for augustomgangen, og ett for januaromgangen. Søk- nadsskjemaet for januaromgangen gjelder også tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Dette heftet gir en innføring i regelverket og skal veilede deg til riktig utfylling av søknaden . Dette ble gjort som følge av at definisjonen av sau er endret fra sau over år . Pristilskudd kjøtt og egg.

Gjennomsnittlig sats for grunntilskudd til kjøtt. Søknaden må inneholde: Driftsplan – minst år. Næringsoppgave og selvangivelse for de siste år. Kostnadsoverslag Tegninger Situasjonsplan. Hvilke opplysninger vises på denne siden?

For det enkelte foretak vises bunnfradrag (gjelder produksjonstilskudd) og sum utbetalt tilskudd per ordning. Eventuelle andre trekk vises ikke. Les mer om hva tallene forteller. Når offentliggjøres utbetalt tilskudd ? Hovedutbetalingene av produksjonstilskuddet skjer i februar og juni .