Tap av sau på utmarksbeite

Tap av sau på beite er én av Dyrebeskyttelsen Norges fanesaker. Gjennom informasjonsarbeid og holdningsendrende arbeid rettet mot politikere, bønder og publikum, håper vi å få belyst de faktiske årsakene til at sau dør på . OBB og databasen gir dermed et godt . Det er en rekke ulike årsaker til at sauer dør på utmarksbeite , men tap forårsaket av bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn gir rett til erstatning. De regionale rovviltnemndene fastsetter i sine forvaltningsplaner hvor sauedrift skal prioriteres, og hvor målene for rovviltbestandene skal oppnås.

En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine, skriver Erica Hogstad Fjæran, beite – og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit.

Rovdyr er den største enkeltårsaken til tap av sau i utmark, skriver kronikkforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen. I Norge viser statistikken for sau at det blir sluppet rundt to millioner dyr på beite hvert år.

Gjennomsnittlig mister altså en norsk bonde prosent av alle sauene han slipper ut på beite. De fleste av sauene dør eller blir borte av andre årsaker enn rovdyr. Det kan være årsaker som sykdom, . Med kun tre til fire prosent av norsk landareal som dyrket jor ble det svært viktig for den enkelte bonde å kunne sende dyrene sine på beite i utmarka for å spise seg gode og mette.

Uten rovdyr slapp man arbeidskrevende gjeting, og beitet i utmarka var stort sett uten store tap av sau for den enkelte bonden. Dyr på innmarksbeite kan forsikres gjennom alminnelige forsikringsordnigner og er dermed ikke omfattet av.

Svært få gikk tapt innenfor ulvesonen. Videoen er fra en reportasje om. Flere ulver har tatt minst 2sauer på utmarksbeite i Øvre Rendalen.

Nå tvinges bøndene til å sanke . Fylkesmannen forvaltar ei ordning for erstatning etter tap av sau på utmarksbeite. Det gjeld erstatning etter tap til freda rovvilt. Den tidlegare erstatningsordninga ved særleg høge tap er avslutta. Små endringer i tap av sau på utmarksbeite.

Erstatning etter tap til freda rovvilt har søknadsfrist 1. Organisert beitebruk viser små endringer i antall lam og søyer tapt på utmarksbeite sammenlignet med i fjor. Antall lam tapt på skogsbeiter går fortsatt ned. Fra 6medlemmer fordelt på beite- og sankelag , ble det i . Noe av forklaringen på at antall dyr det gis erstatning for er høyere enn dokumenterte tap er at det er vanskelig, . Men så kommer vi til utmarksbeite , rovdyrpolitikk og naturmangfoldet.

Da begynner vi å vakle, og dette samspillet mellom bonden og forbrukeren får noen slag for baugen. Men bjørnen har så langt har tatt færre sau enn tidligere. Dersom det er år hvor ingen eller få ulver vandre vestover blir det gjerne små tap , siden få sau går på utmark i ulvesona, sier John Linnell, senior.

Likevel tviler han ikke på at rovdyrene tar en stor andel av sauen som blir borte på utmarksbeite.

I de siste ti årene er antallet sau erstattet som tatt av rovvilt nesten halvert, til tross for at antall sau på utmarksbeite har holdt seg relativt stabil i denne. Vi håper og tror at nedgangen er en effekt av forebyggende tiltak. I de mest rovdyrutsatte områdene er hjemmebeite mer brukt, og mange setter inn tiltak, som tidlig sanking og flytting av sau. Når sauen tas hjem fra utmarksbeite tidligere på høsten gir det færre tap , sier seniorrådgiver Øyvind Gotehus hos . Avdelingsprosjektet ”Framtidsretta beitebruk” er eit internt prosjekt som går over eitt år der hovudmålet er å utarbeide ein strategiplan for å redusere tap av lam på utmarksbeite.

Delmål er i prosjektplanen beskrive slik: 1. Finne tapsårsaker og redusere tap av dyr på utmarksbeite. Lage oversikt over aktuelle tapsårsaker.