Tap av sau 2016

Antall søknader om erstatning og antall omsøkte dyr tapt til rovvilt har gått ned de seinere år. Svært få gikk tapt innenfor ulvesonen. Landbruksdirektoratets database Organisert beitebruk (OBB) samler årlig tall.

Her ble det definert hvor mange ynglinger (fødte valpekull) som er norsk bestandsmål for ulv, hvor Stortingsflertallet har vedtatt et mål . Mange av disse dyrene blir aldri funnet og dødsårsaken er dermed vanskelig å fastsette.

En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine , skriver Erica Hogstad Fjæran, beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit. Rovdyr er den største enkeltårsaken til tap av sau i utmark, skriver kronikkforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen. Fylkesmannen i Buskerud 11.

Hva med de sauene som dør av fluelarver? Skal vi gjeninnføre DDT og sprøyte Norge fra fly? Jeg har som et tankeeksperiment lyst . Dette er erstatning for rundt 17.

Til sammenligning ble 20. I Norge viser statistikken for sau at det blir sluppet rundt to millioner dyr på beite hvert år. Gjennomsnittlig mister altså en norsk bonde prosent av alle sauene han slipper ut på beite.

De fleste av sauene dør eller blir borte av andre årsaker enn rovdyr. Det kan være årsaker som sykdom, . I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Nå kan du søke om rovvilterstatning for sau via internett.

Registrer deg som søker på Miljødirektoratet sitt . Likevel blir stadig færre sauer drept av ulv, og antall søknader om erstatning for rovdyrtap går ned. Selv om det blir flere ulver, går antall påviste skader på sau ned. Ifølge Hanssen ligger det nå an til at det vil bli utbetalt erstatning for tap av rundt 18.

TRONDHEIM (VG) Tap av sau til rovvilt går stadig ned. Men fortsatt forsvinner det drøyt 20. Noe av forklaringen på at antall dyr det gis erstatning for er høyere enn dokumenterte tap er at det er vanskelig, . I de mest rovdyrutsatte områdene er hjemmebeite mer brukt, og mange setter inn tiltak, som tidlig sanking og flytting av sau.

Søknadsfrist for søknad om erstatning for tap til rovvilt er 1. Alle søknader som gjelder tap av sau må leveres elektronisk.

Mattilsynet har også tidligere år innhentet slike tall, og dette gir en oversikt over utvikling i tapsbildet for hele landet over tid. Hovedtendensen er at den . Bonden dreper flere sau enn ulven. Hvorfor er vi så sære i Norge at vi bare kan ha tre ulvefamilier i landet?

Harald Kryvi Professor emeritus, biologi UiB. Dersom det er år hvor ingen eller få ulver vandre vestover blir det gjerne små tap , siden få sau går på utmark i ulvesona, sier John Linnell, senior forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Det er første gang en enkelt rovdyrart står for en så stor andel av de sauene som blir funnet igjen i denne perioden, .