Planter som lever i havet

Det er mange ulike tilpasninger avhengig av hovordan plantene lever. Alle må kunne tåle saltvann og har anatomiske og fysiologiske mekanismer for å takle dette. Blomsterplantene som er rotfesta, kan bare leve i stille vann, ellers rives plantene opp med rot.

De bentiske algene har gjerne sterke . Algelagene kan bli veldig tykke og på grunn av at isalgene er fulle av flerumettede fettsyrer, er de ekstremt næringsrike for andre dyr – de er havets kraftfôr.

Isalger er mikroskopiske alger som lever i eller på undersiden av isen. Algene som inngår i et isalgesamfunn rekrutteres fra . Andre dyr er rovdyr og lever av gresseterne eller andre rovdyr igjen. Men noen lever av åtsler og annet avfall, det er særlig tilfelle med mange bunndyr som lever av detritus, et fint organisk mudder som skriver seg fra det dryss av døde planter og dyr som stadig faller ned fra de produktive øvre lagene. I Noreg har ein kjennskap til såkalla høgareståande planter som veks i sjøen, der ålegras er den mest kjende.

Det gjer at algane må vekse grunnare i fjordane enn ut mot havet. Dess lenger oppe i fjøra dei lever dess lenger vert dei direkte utsatt, og må derfor vera endå meir spesialisert for å leve der. Vegetasjonen på det Antarktiske kontinentet består i hovudsak av algar, lav og mose.

Sjøfuglane i Antarktis er nært knytte til det marine miljø og hentar all si næring her. De tilbringer heile livet på havet , og er berre på land i hekketida. I Antarktis er det særlig tre artsgruppe som dominerer blant sjøfuglane.

Fotograf: Alf Jacob NilsenDyr og planter som lever på grensen mellom hav og lan må være tilpasset for å tåle skiftende temperaturforhol svingninger i saltholdighet, uttørking, oversvømmelse og kraftige bølgeslag. Storm skaper bølger som kan flytte store steiner, men albuesnegl, rur og tang og tare . Hvordan fjæra ser ut er med på å bestemme hvilke planter og dyr som lever der. På en beskyttet sandstrand vil man finne.

Havet stiger og synker to ganger i døgnet. Vekslingen mellom flo og fjære. Plantene og dyrene som lever i fjæra har på ulik vis tilpasset seg vekslingen mellom flo og fjære.

Mangen er først og fremst . Der er tusindvis af arter af planter , der lever i havet. Ocean planter påvirkes af temperatur, saltholdighed , næringsstoffer og sollys til rådighed for dem. Planteproduksjonen, eller primærproduksjonen, i havet utgjøres i det alt vesentlige av mikroskopiske planter , ikke større enn noen tusendels millimeter store,.

De største landdyrene som eksempelvis elg, hjort og reinsdyr på våre breddegrader og elefanter, neshorn og bøfler i tropiske strøk, lever direkte av . Please to add your comment. Om våren virker havet grått, vissent og sultent på næringsstoffer.

Tang og tare ligger sammensurret i store klaser på havets bunn. Det er vannstrømmene som har lekt med de døde plantene. Men mellom sandkornene og slammet på bunnen lever det mark, mikroskopiske dyr og bakterier. Noen dyr og planter lever lenge – som grantrær og mennesker. Disse bryter ned restene av de . For oss som har lang leveti er det viktig at vi kan tilpasse oss underveis når miljøet rundt oss forandrer seg i løpet av livet vårt.

For eksempel kan et grantre oppleve at været blir helt annerledes enn før i tiden, eller det kan bli angrepet av . Den produktive bundvegetation. Havets planter er ansvarlige for produktionen af det organiske stof, som havdyrene lever af. Der tilføres også organisk stof fra land , men bidraget dækker kun en forsvindende lille del af dyrenes behov.

I Kattegatcentret har vi mere end 2forskellige dyrearter – og endnu flere, hvis du tæller dem med ude i det fri. Her har vi samlet et udpluk af alt det spændende liv. Læs både om de dyr, vi har i vores akvarier, men bliv også klogere på de alger, fugle og marsvin, som lever i vores baghave, altså havet. Ny steinere til fiskebunnen og en falsk plante.

Plantene dør raskt i boller og det er ikke økonomisk gunstig å bytte planter hele tiden. Derfor har vi heller gått over til tabeletter som gjør bedre nytte for seg. Det er ikke lenge til jeg skal flytte nå, og jeg jobber fremdeles iherdig med å kvitte meg med . Det var der han viste meg alle plantene og dyrene som bor i et fingerbøl med sjøvann, skapninger på størrelse med pepperflak som lever av enda mindre planter. Han lærte meg også å samle eksemplarer, ga meg et mikroskop, et åtti liters akvarium og til sist navn og telefonnummer til folk som ville kjøpe . De består av én eller noen få celler og lever i vann.

Alger er mikroskopiske planter. Enkeltvis kan planteplankton bare sees i mikroskop. De er bare noen få mikrometer store slik at flere tusen algeceller kan få plass på et knappenålshode. Mikroskopisk planteplankton . Plankton er en fellesbetegnelse for de små og oftest encellede organismer – mikroorganismer som lever svevende i de frie vannmasser (pelagisk) i hav eller ferskvann.

Livsformen er dermed starten på næringskjeden i havet. Planteplankton (fytoplankton) (Gresk phyton, plante ) er små alger og blågrønnbakterier.