Nsg saueavl

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Væreindeksene på NSG Saueavl. Vi har laget en søkeside der ringene og andre interesserte kan ta ut indeksene for værene. Rasegruppe: NKS, Spæl, Sjeviot, Pelssau. Egenskap: O-indeks, Fødselsvekt, Slaktevekt, Slakteklasse . Norsk Sau og Geit har ansvaret for organisering og gjennomføring av avlsarbeidet for sau.

Registrering av kåringsdata: I forbindelse med kåring blir data registrert i NSG sitt webkåringsprogram. Dette gjøres av dataoperatører som er godkjent av NSG. Nytt flott verktøy for brukarane er klart frå og med i dag 23.

Her finn du alle verlamma dine og ei enkel bruksanvisning for korleis du skal melda inn lam til kåring. Oversikt over kåringstad og tid finn du her. Vi vonar flest mogleg vil ta i bruk den nye . Medlemmer i Avlsrådet for sau finner du her.

Referater fra Avlsrådet for sau: (Referatene er i PDF-format og åpnes i et nytt vindu.). Det enkelte fylkeslag av NSG kjøper inn ulldømmingssett til sine kåringsdommere. Ulldømmingssettet består av deler, pakket i en plastboks. De generelle kåringsreglene som gjelder for kåring av værlam i regi av NSG er utarbeidet av Avlsrådet for sau og godkjent av styret i NSG. Regelverket for den enkelte rase legges ut etter hvert som de er endelig fastsatt av Avlsrådet for sau.

Vi beregner nye indekser for alle dyr i Sauekontrollen ganger i året. Avlsarbeidet på sau skal bidra til å styrke økonomien i saueholdet. Delmål: ▫ Størst mulig avlsframgang innenfor rammene av bærekraftig utvikling og god dyrevelferd.

Effektiv spredning av avlsframgangen fra avlsbesetningene til bruksbesetningene. Et avlsarbeid som ivaretar interessene til NSG. Vi har nå fire genvarianter vi rapporterer i Avlsdatabanken for sau.

Påmelding seinast dagar før sjået til: Ove Sørestrand: ove. NSG har tatt i bruk gentesting i avlsarbeidet. Denne er open for registrering dagar før sjået, og stenger 2 . Høyt lammetall er en stor påkjenning for søyene før og etter fødsel. Det gir økt risiko for sjukdom hos både mor og avkom, og fører til økt lammetap.

Det stiller også store krav til fôring av søyer og røkters oppfølging av lam- mene. Utviklingen har derfor vært gjenstand for diskusjon i NSG i flere år. En viktig forutsetning for at frossen sæd skal kunne få stor betydning i avlsarbeidet er at sæden kan . Press ned hulldelsholderen på den gule kjeven for å sette inn hulldelen.

Slipp holderen slik at hulldelen sitter fast i tanga. Før påsetting: Ikke skill delene.