Nrf melkeproduksjon

NRF -kalvene veier om lag kg ved fødsel. Drektighetslengden (tida kua er gravid) for ei NRF -ku er om lag 2dager. Normalt ønsker norske melkeprodusenter at kua skal få en kalv i året.

Kalvingen er starten på kuas melkeproduksjon. I fjøset til melkeprodusent Johan O.

Kuene gir fetere melk og melkeproduksjonen er økt, selv om det alltid vil være en risiko med biologisk produksjon. Dyrevelferd og husdyrhold hos melkekyr ( nrf – norsk kurase) i Norge har utfordringer. Melkeproduksjon har vært den viktigste delen av jordbruket i flere tusen år. Norsk rødt fe, den dominerende storferasen i Norge.

NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper. Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning osv. Kunstig sædoverføring er en viktig .

Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius). Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.

Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Tradisjonelt inneholder en kus jur ca. Hun har seks til åtte ukers stopp i melkeproduksjon før neste kalving finner sted og melkingen kan starte for fullt igjen.

Det er dermed bøndene selv som har satt avlsmålene for verdens mest bærekraftige ku, Norsk Rødt Fe ( NRF ). Et smalt fokus på kun høy melkeproduksjon , fører til problemer med helse og fruktbarheten til kua. Gener som gir høy melkeproduksjon har en tendens til å virke negativt på fruktbarheten. Holstein med NRF kan løse problemet for verdens melkebønder.

Mange moderne kuraser kan vise til imponerende genetisk framgang de siste årene. Siden melkeproduksjon og fruktbarhet har en negativ . Har melk fra de gamle norske storferasene spesielle egenskaper? Og om det stemmer, har det noen nytteverdi i den store sammenhengen? Da avlsarbeidet på NRF utviklet seg til å omfatte hele landet og de fleste melkeprodusentene , fikk det store konsekvenser for de tradisjonelle norske .

Gården er økologisk, og har NRF -kuer. Gulvet i fjøset er talle, av flis og halm. Fra mai til oktober går de på et kupert beiteområde, rett ved fjøset. I vinterhalvåret har de tilgang till en stor luftegård. Kalven får gå sammen med mora de første levemånedene, og får da drikke så mye melk fra juret som den vil.

Produsenter med melkekyr og ammekyr av NRF får en vesentlig lavere tilskuddstildeling enn jordbruksforetak som har melkeproduksjon i tillegg til ammekuproduksjon basert på kyr av minst prosent kjøttferase. Dette kan muligens gi insentiv til oppsplitting av jordbruksforetak for å oppnå mer tilskudd til. For foretak som har både melkeproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon, gis det. Hvor går norsk melkeproduksjon ? Mer spesialisering på melk og økende kjøttunderskudd eller er . Den dominerende norske kua, Norsk Rødt Fe ( NRF ), er ei kombinasjonsku som skal være god på både melkeproduksjon og kjøttproduksjon.

Høyere avdråttsnivåer fører til færre kyr på gårdene totalt sett, og ofte mindre plass til kjøttproduksjon i det enkelte fjøs. Og følgelig vil det bli mindre potensial for kjøttproduksjon. Disse sammen med administrerende direktør i Geno, Sverre Bjørnsta snakket om erfaringer og forskning som støtter opp under NRF -kua.

Bårdström er selvsagt like opptatt av SRB-kua, men den er en meget nær slektning av NRF. Mens NRF -kua fortsatt dominerer norsk melkeproduksjon. Kyr med høg genetisk potensial for kilo melk melker mest både ved låge og høge kraftfôrmengder. Kyr med høg indeks for kilo melk var like overlegne i avdrått ved låge som ved høge kraftfôrmengder målt i kilo melk og kilo protein per dag. Vi har fortsatt ingen problemer med å forsvare kombinasjonskua NRF som den dominerende rasen i Norge.

Den mest effektive måten å produsere kjøtt på er i kombinasjon med melkeproduksjon , men begrenset grovfôrtilgang og TINEs økende kvalitetsbetaling for melketørrstoff er Jersey et mer lønnsomt . I det internasjonale avlsarbeidet overså man betydningen av fruktbarhet. NRF er den eneste rasen som har høy melkeproduksjon og samtidig så høy fruktbarhet, påpeker Steine, som er instituttleder ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB. Hva skulle være så galt med den?

Har du tenkt å drive effektiv melkeproduksjon har det lite for seg å vurdere de andre rasene som er nevnt.