Myr dyreliv

Uten disse landingsplassene kommer de seg ikke til målet sitt. Når våtmarkene blir færre, som nå, kan vi risikere at det blir færre fugler. Mange andre fugler enn trekkfuglene er avhengig av myr som matfat , . I tillegg til at våtmarkene er veksestad for fleire sjeldne planteartar, har dei høg produksjon av plantemateriale som gir grunnlag for eit rikt og variert dyreliv.

Store bestandar av vassfugl som ender, svaner, gjæser og vadefuglar er avhengige av våtmarkene som hekke- og rasteplass. Fleire fugleartar nyttar også våtmarkene . Det øvrige plantelivet på myra avhenger av hvor næringsrike forholdene er. Blant de relativt få artene som finnes på næringsfattig myr er torvull og de insektspisende soldoggene. Rikmyrer har derimot et svært rikt plante- og dyreliv.

Av planter er ofte ulike arter av starr og orkideer de mest iøynefallende. Myr er et økosystem der omdanningen av dødt organisk materiale, i hovedsak planterester, går så langsomt at det dannes lag av delvis nedbrutt materiale, torv, med en tykkelse på minst cm. Torvdannelsen er en kontinuerlig prosess, fordi nytt dødt organisk materiale stadig blir akkumulert fra . Lengst inne mot øst i nedslagsfeltet øker innslaget av furu i lyngheiene, her ligger Trollhaug naturreservat som er særlig kjent for sin store bestand av klokkesøte. I de nedre delene av vassdraget finnes det bare små. Vegetasjon, fugleliv, dyreliv og virvelløse dyr.

Myrer består av åpne våtmarksområder uten trær, der det vokser torvmose ( Sphagnum spp.) og dessuten kan vokse gress, lyng og busker med mer. I moderne europeiske systemer for klassifisering av naturtyper blir skog der det vokser torvmose regnet som en egen type, sumpskogsmark. Våtmarksområder der både trær . Myrvannsjø er innsjøer omgitt av myrer. Vannet er surt, og har en pH på ned mot 3-4.

Fordi det skjer en stor nedbryting av planterester i vannet er vannet oksygenfattig. Myrer er svært fuktige områder som er dekket med et torvlag. Nede i myra vil du finne . På denne sida har me gitt eit samandrag. Som i Rogaland elles er det lite myr i Suldal.

Områda der myr har størst utbreiing er i . Bildet er sluppet fri av opphavsrettigheter under Creative Commons CC0. Knapt noe land i Europa har større variasjon i utforming og plante- og dyreliv i denne naturtypen enn Norge. Myr er en type våtmark som ofte har tykke lag av moser på, men den er også en karbonlagrer, flomdemper og et matfat for insektsregulerende . Hallo, frosker, titt tei, konfrontasjon, Lacerta, padder, . Våre myrer og våtmarker har dessuten særpreg i forhold til landet for øvrig, både i vegetasjon og dyreliv. Flere nordøstlige arter som er vanlige hos oss, finnes knapt i resten av landet. Denne rapporten fokuserer på verneverdiene for myr – og våtmarksområdene ved Korsmyra og Gednjedalen.

Undersøkelsen har konsentrert . Kommentarer: Arne Aasgaard. Vårbilder, bekker, elver og fossefall. Lomen glir fram på land. De fleste vernede myr – og våtmarkområder er etablert som naturreservat (se kapittel .).

Mange myrer er dessutan å rekne som naturen sitt bibliotek. Pollen og andre planterester som vi kan finne i ulike lag i myrene , er ei viktig kilde til kunnskap om klima og plante- og dyreliv i tidligere tider. Trass i de naturverdiene som våtmarkene representerer, er det knapt noen naturtype som har vært mere utsatt for inngrep . Områ det byr på diverse golfbaner, som med sine skrenter og små innsjøer kan være en utfordring for den. Viktig hekkeplass for vassfugl, særlig ender og vadere.

Stor artsrikdom etter høgden over havet. Deler av myra er palsmyr (permafrost), en av de sørligste forekomstene i Norge. Formålet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er . Kunnskap om myr , myrslått og kultur historien rundt temaet formidles gjennom rapporter og arrangementer. Du er velkommen til å besøke naturreservatet,.

For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter. Tekniske inngrep og forsøpling er forbudt.