Læringsstrategier eksempler

Vi har fått lov til å publisere disse på vår nettside. Her er det viktig at det kommer fram hvorfor ordkart er en god læringsstrategi , når det kan brukes i arbeidet og hvordan det brukes. Forsterketgruppen er en del av Bærum kommunes prosjekt ”Tidlig innsats – bedre resultater” . Deretter bør hun modellere og veilede elevene i bruken. Det er lurt at hun bruker enkle eksempler i begynnelsen, og at det handler om faget som elevene senere skal bruke .

Læringsstrategier i flere fag. Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring. Kristine Gilje Skjæveland.

Målet med opplæringen i læringsstrategier er at den enkelte elev skal ha et repertoar av strategier som han kan . Ved innføring av læringsstrategier er det viktig å modellere mye, gjentatte ganger og å bruke enkle eksempler. Elevene må lære strategier godt slik at de etter hvert kan bruke dem selvstendig. Etter hvert som de lærer strategier, kan et tips være å heng eksempler opp i klasserommet som modeller og visuell.

Skolens og lærerens jobb er å tilrettelegge for at elevene lærer om og utvikler sine egne læringsstrategier.

Utforskaren utforske lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep. Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst. Internasjonale forhold gjere greie for ulike . SIDER OM LæRINGSSTRATEGIER.

EKSEMPLER På LæRINGSSTRATEGIPLANER. Bindalseid skole – Hefte med LS . Et annet eksempel er å lage seg huskeregler for det som er nødvendig å kunne utenat, for eksempel gangetabellen. Hvordan brukes læringsstrategier i matematikk? Singsaker skole har igjen hentet fra CRISS- prosjektet . Etter lesingen brukes læringsstrategier som gjør at elevene får bearbeidet og oppsummert stoffet.

I dette heftet finner du eksempler på strategier vi bruker mye på Sandgotna. På samme måte man beskriver gode lesere (kap. 4) og gode skrivere (kap.

6) vil jeg vise eksempler på god bruk av digitale verktøy i undervisningen. Det er flere sider ved forholdet mellom læringsstrategier og digitale verktøy som man kan belyse. HVORDAN JOBBE MED LÆRINGSSTRATEGIER. BEGREPSSYSTEMER I BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE.

Tankekart, ulike eksempler. PISA- undersøkelsen har vist at norske elever mangler læringsstrategier.

Det har PISA neppe uttalt, men PISA har studert elevers. Mange vil huske en stor, norsk TV-satsing på . Utvalget ønsker å finne gode eksempler på strategiske områder i hovedutredning. Gjennom å lese forskningsartikler, fant hun frem til resultater om læringsstrategier , samarbeidslæring og . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.