Kuraser melkeproduksjon

Andre raser avles ut fra mål om melkeproduksjon , kjøttfylde, kalveegnskaper, lynne osv. Et eksempel på dette er Norsk rødt fe. Noen raser defineres gjennom registrering i stambok. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer.

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.

Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Her er det rasen Norsk Rødt Fe som dominerer, fordi den egner seg svært bra til melkeproduksjon og gir også godt kjøtt. En melkeku får vanligvis kalv en gang i året. Han driver også selskapet Norsk Urfe, og har vært aktiv i Norsk Bufe, en paraplyorganisasjon for avlslagene på gamle kuraser.

Regjeringens politikk for økt kraftfôrimport og samling av melkeproduksjonen i et lite antall industrifjøs uten beitemuligheter, er noe vi vil argumentere mot på det sterkeste, . De seks storferasene som blir bevart i Norge er vestlandsk fjordfe, dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarksfe, østlandsk rødkolle og vestlandsk raudkolle. Her kan du lese mer om rasene, deres utbredelse og om bevaringssituasjonen i dag. Norsk genressurssenter har overordnet ansvar for bevaring og bærekraftig . Kjøtt av gamle storfèraser smaker best?

Våre gamle storferaser vokser saktere, men har finere og tynnere muskelfibre. Avkom etter disse kan enten fôres opp til slakt eller benyttes som nye mordyr. For produsenter som driver med slakteproduksjon er det ingen grunn til innkjøp av reinrasede . Oppgavene løses som gruppeoppgaver.

Gruppene kan bestå av 2-elever. Etter at en laktasjon er fullført har kua pause fra melkeproduksjonen i noen uker til den kalver på nytt. Denne perioden er viktig for at kua skal bygge opp kroppsreserver fram mot neste kalving og laktasjon. Ei NRF-ku får i gjennomsnitt . De siste tiårene har imidlertid flere markedsmessige tiltak for å begrense melkeproduksjonen , bl.

Salg av melkekvoter mellom bruk er et landbrukspolitisk virkemiddel. Europas minste kurase , Dexter, er ikke lenger bare for fattigfolk. I andre land drives også melkeproduksjon på rasen.

Gir mye melk og kjøtt (høy slakteprosent) i forhold til størrelsen og fôrinntaket. I kjøttfeavl er høy voksenvekt på dyra det viktigste. I Dexter-avl er det motsatt, lav voksenvekt er rasens . Flere norske kuraser kan forsvinne, fire av dem er allerede å finne på rødlista. Noe må gjøres, mener bøndene.

Nå håper Skretteberg at det tas grep, slik at det blir lettere og mer lønnsomt å drive melkeproduksjon med de gamle rasene. I første omgang trengs det et lokkemiddel.

Mange moderne kuraser kan vise til imponerende genetisk framgang de siste årene. Siden melkeproduksjon og fruktbarhet har en negativ sammenheng, vil et smalt fokus på avl for bare mer melk føre til problem med fruktbarheten i mange raser. Den suverent største storferasen i verden heter Holstein . Kommer nok mange meniger inn her etterhvert. Det nasjonale tilskuddet . Hoved produksjonen her på gården har hvert,og vil være melk basert på NRF. Men vi har noe ærfaring med både Jersey og Holstein.

Så jeg skal prøve å dele våre ærfaringer rase for rase. NRF: God kombinasjons ku med verdensberømt helsestatus. Ante skrev: Hvor mange kuraser har vi i Norge? Forskjellige raser til kjøtt og melkeproduksjon ? Hovedrasen i Norge er NRF: Norsk Rødt Fe.

Dette er en kombinasjonsrase som er avlet frem med hovedvekt på melkeproduksjon. Andre egenskaper som er lett arvelige og som det derfor har blitt avlet en del på og dermed . Bonden er ferdig med å melke, kyrne lunter ut. Høstsola blinker i messingknoppene på hornene. På Løten prestegård er det meste litt annerledes. Gården blir forpaktet, besetningen består av Østlandsk rødkolle, Telemarks kyr, Sidet trønderfe, Nordlandsfe, Norske Jærhøner, Fjordhest (fjording), . Dyrevelfer husdyrhold og utfordringer.

Nrf, Charolais, Limosine, Aberdeen Angus er kuraser som brukes i Norge. Resultatet viste at det var økonomist fordelagtikt at bytte til mer høgt . Jeg vil innledningsvis understreke at jordbruksforetak som eksempelvis ikke driver melkeproduksjon og som ikke deltar i samdrift i melkeproduksjon , kan motta driftstilskudd til. Jeg vil i denne sammenheng påpeke at Norsk Rødt Fe, som er den dominerende kurase i norsk melkeproduksjon , også er en kombinasjonsrase.