Kulturlandskap

Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirka av mennesker. Det upåvirkede naturlandskapet er kulturlandskapets motsetning. Historie › Kulturhistorie › Faghistorie og begreper i kulturhistorie Bufret Lignende 23. Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbyg by- og industrilandskap. Mellom kulturlandskapet og naturlandskapet finnes ingen helt skarpe grenser.

Når bruken og driftsformene endrer seg, må vi gjøre aktive valg og tiltak for å ta vare på verdifulle områder med spesielle, viktige kvaliteter.

Norge har ennå mange verdifulle kulturlandskap. Naturtyper eller gamle kulturmarker er i ferd med å forsvinne på grunn av endringer i kulturlandskapet. En rekke planter, insekter og dyr fins bare i dette landskapet. Miljødirektoratet samarbeider med landbruket, Riksantikvaren og flere forsknings- og . Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket.

Det samiske landskapet kjennetegnes for eksempel ved sin sterke symbolverdi. Den noe forenklede definisjonen av . Dette er synlige spor, men også spor som befinner seg i vår bevissthet.

For eksempel så er Dovre noe mer enn bare noen fjell. Eidsvollsmennene uttalte ”Enige og tro til Dovre faller”. Fjellene er knyttet til vår . Menneskers bruk av naturen har gitt ulike kulturlandskap. Mange kulturlandskap og naturtyper er i ferd med å forsvinne.

Gjengroing er en stor trussel mot naturmangfoldet i kulturlandskapet. I flere tusen år har vi mennesker høstet av naturens ressurser, noe som har bidratt til å forme landskapet. Mye av naturen rundt oss er derfor ikke bare påvirket av vår tilstedeværelse, men direkte formet av langvarig og systematisk bruk. Dette er utgangspunktet for det vi i dag kjenner som kulturlandskapet.

Dette er landskapet som jordbruket gjennom århundrers drift har skapt og stadig fortsetter å skape. Jordbrukets kulturlandskap kalles gjerne også jordbrukslandskapet. Dette omfatter jordbrukspåvirkede områder i innmark, og områder påvirket av skogsdrift og annen bruk av utmarksressursene. Rik berggrunn gjev grunnlag for eit artsrikt og frodig planteliv i Forollhogna.

Dette fjellområdet har svært gode beite både for husdyr og rein, kanskje noko av det beste fjellbeitet i Sør-Noreg. Heile Forollhogna er eit gamalt kulturlandskap som treng skjøttast skal ein ta vare på dei kvalitetane området har for beite, biologisk . Fagstoff: Norsk kulturlandskap er en viktig attraksjon for turistene – både for de norske og de utenlandske. Gårdsbutikker og besøksgårder er eksempler på utvikling av reiselivsprodukter med tilknytning til kulturlandskapet.

Halvparten av akutt truede eller sterkt truede vegetasjonstyper er kulturlandskapstyper som er utviklet gjennom tusenvis av år med tradisjonelt drevet jordbruk.

Eksempler på slike vegetasjonstyper . Begrepet blir ofte brukt om landskap som er formet av intensiv jordbruksdrift, samt beite- og slåttemark. Denne menneskepåvirkede naturen er helt avhengig av fortsatt drift for å kunne bestå. Viser dominans av storengkall i blomsterenga . Hvorfor er kulturlandskapet viktig? Dessverre er dette kulturlandskapet i ferd med å bli borte, og det har store konsekvenser blant annet for pollinerende insekter, som . I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. Kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet.

Et kulturmiljø kan fredes ut fra områdets totale kulturhistoriske verdi. Kulturmiljøer kan for eksempel være et fabrikkområde, et trehusområde, et byområde, ei setergrend eller et område med spesielle landskapsformasjoner, .