Konsekvenser av tap av biologisk mangfold

Naturmangfold (også kalt biologisk mangfold , biomangfold eller biodiversitet) er summen av mangfoldet i naturen. Det vil si forskjellene. Skal denne vurderingen ta ordentlig hensyn til konsekvensene av tapt natur trenger vi byråkrater og beslutningstakere med kunnskap om nettopp det.

De kan også påvirke hverandre:. Forsuring av havet, også et resultat av CO2-utslipp, kan få svært store konsekvenser for marine økosystemer.

I hvor stor grad klarer arter å tilpasse seg så raske . Hvilke konsekvenser kan den globale oppvarmingen ha for det biologiske mangfoldet ? Artsmangfold er variasjonen av. Resultatet er et stort tap av mange ulike arter. De viktigste årsakene til at biologisk mangfold går tapt er ødeleggelse av artenes leveområder, forurensing, overhøsting, fremmede arter og klimaendringer. Klimaendringene har også . Sur nedbør er et eksempel på en type forurensing som har hatt store konsekvenser for norsk natur, men som har sin årsak i utslipp i andre land.

De økonomiske konsekvensene av tapt globalt mangfold av planter og dyr er i ferd med å bli dramatiske.

Men naturen er også viktig for rekreasjon, god helse og trivsel. Samtidig som mennesket er helt avhengig av naturen, har det biologiske mangfoldet også en verdi i seg selv. Mangfoldet av arter og . Skogbruk og mer planting av trær kan være et tiltak for å redusere klimaendringer , men kan også påvirke det biologiske mangfoldet.

Endringer i klima påvirker samspillet i naturen og mangfoldet av arter. Risikoen for at en stor andel planter og dyr dør ut, øker jo større klimaendringene blir. Samtidig er ikke klimaendringer det eneste som påvirker naturen. Biologisk mangfold eller biodiversitet er summen av artsmangfol genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område.

Er det bedre å holde igjen, så vi slipper disse konsekvensene. Tap av biologisk mangfold kan ha alvorlige konsekvenser vi enda ikke vet. Da bærekraftig utvikling går stort sett ut på at vi ikke skal ødelegge for fremtidige generasjoner. Samspillet mellom de mange plante- og dyreartene er finstemt slik at utryddelse av en art kan få konsekvenser for andre arter høyere oppe i næringskjeden.

Et eksempel på brudd i . Hovedår- saken til tap av biologisk mangfold i jordbruket er utbredt bruk av moderne sorter til fordel for tradis- jonelle. Effektiv og umiddelbar handling for å stanse tapet av biologisk mangfold. Bevaring av biologisk mangfold.

Bærekraftig bruk av biologiske ressurser.

Rettferdig fordeling av godene fra utnyttelsen av genetiske ressurser. Arealinngrep og nedbygging eller oppsplitting av arters leveområder er den største trusselen mot biologisk mangfold , og innbefatter ulike former for bygg og anlegg, hus, veger,. Selv om hver enkelt utbygging ikke har så store konsekvenser isolert sett, er de totale konsekvenser av ”bit- for bit”- ødeleggelsene er store.

Som merker seg at det er av avgjørende betydning å forutse, hindre og angripe årsakene til vesentlig reduksjon eller tap av biologisk mangfold ved kilden,. Mål for biologisk mangfold Målet for prosjektet er finne muligheter for å bevare biologisk mangfold i et område med mange kryssende arealbruksinteresser gjennom plan og utredning. Godkjenning av reguleringsplan for første byggetrinn vil kreve ytterligere utredning som bl a. Nye arter, stammer og raser utvikles etter . Skepsis til golfsporten. I enkelte miljøer er det skepsis knyttet til golfsporten. Sportens krav til relativt store arealer, har ført til frykt for tap av både biologisk mangfold , friluftsmuligheter og dyrkbar jord.

Negative konsekvenser som forgiftet matjor tap av både dyre- og plantearter og utradering av kulturminner og kulturmiljøer. På kort og mellomlang sikt har dette gitt høyere produktivitet og bedre avlinger, men på lang sikt ser det ut til at intensivt landbruk fører til en mer utpint.