Jordbruk definisjon

Jordbruk , den næringsvei som dyrker jorden med tanke på planteproduksjon. Ordet brukes også om næringsgrenen som omfatter en eller flere av virksomhetene som naturlig knytter seg til et gårdsbruk, for eksempel husdyrbruk, og som tar sikte på å fremstille produkter fra plante- og dyreriket for å dekke . Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk , husdyrhol skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer, og omfatter en rekke næringsgrener der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen. Ordet har samme betydning som agrikultur, fra latin ager (åker) og cultura (dyrking). Bufret Lignende Definisjon av jordbruk i Online Dictionary.

Betydningen av jordbruk.

Norsk oversettelse av jordbruk. Oversettelser av jordbruk. Informasjon om jordbruk i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Her finner du betydninger av ordet jordbruk. Du kan også legge til en definisjon av jordbruk selv.

Industrielt jordbruk er en moderne form for gårdsdrift som innebærer industrialisert produksjon av buskapen, fjærkre, fisk og avling. Metodene for industrielt jordbruk er tekniskvitenskapelige, økonomiske og politiske. De omfatter innovasjoner i jordbruksmaskiner og jordbruksteknikker, genetisk teknologi, . En bærekraftig utvikling må tilfredsstille både sosiale og økonomiske forhol og ta .

I landdistriktene har spurvebestanden minket med prosent, noe man mener i stor grad skyldes intensivt jordbruk. Fant setninger matching frasen intensivt jordbruk. De kommer fra mange kilder . De kristne apostlene Paulus og hans medarbeider Barnabas sa en gang til noen som bodde i Lilleasia — hvorav mange var godt kjent med jordbruk og matproduksjon — at Gud er den som har gitt dere regn fra himmelen og fruktbare tider og fylt deres hjerter i fullt mål med føde og glede.

Apostlenes gjerninger 14: . Skogeier regnes per definisjon som bruker av skogarealet, selv om alt praktisk skogsarbeid og admi- nistrasjon av skogen utføres av andre. I gjennomsnitt er de norske landbruksei- endommene små. For landbrukseiendom – mer med minst . Det finnes ingen klar definisjon av småskala landbruk. De som driver produksjon i liten skala, har gjerne arealer på to hektar eller mindre.

Gårdene er som regel drevet av familier, som er helt avhengige av det de kan høste. Er det ikke bioøkonomi vi har drevet med hele tiden, tenker de kanskje. Men, med ny kunnskap og teknologi er det mulig å få enda mer ut . Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale . Myte 1: I Norge er vi bare prosent selvforsynt med mat. Verdiskaping definisjon. Dette var det viktigste i hans arbei en fedrelandskjærlighet han ønsket å styrke gjennom vide pedagogiske reformer ikke ulike de Benedict Anderson identifiserte som kjernen i senere og mer kjente nasjonsutviklinger.

Hvis man godtar datidens definisjon av patriotisme, gjort berømt av menn som Voltaire og . Bedre husdyrraser og ny teknologi som slåmaskiner, treskeverk og potetopptakere gjorde jordbruket mer effektivt.

Ser vi noen tiår frem, var kunstgjødsel og kraftfôr viktige hjelpemidler for å skape et moderne og mer spesialisert jordbruk. På mange gårdsbruk ble mindre og spredte jordteiger samlet til større . Hva er økologisk jordbruk ? Her er én ideell definisjon : I økologisk landbruk tilstrebes et selvbærende og vedvarende agro-økosystem i god balanse. Systemet baseres mest mulig på lokale og fornybare ressurser. Målsettingen med utredningen har vært å definere og kartlegge driftsledelse som fagområde i norsk landbruk, gjennom å utarbeide en kunnskapsstatus og å identifisere kunnskapsmessige utfordringer som bonden .