Iplosforskriften

Denne forskriften etablerer et landsomfattende pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk. De pseudonyme opplysningene kan brukes i samsvar med forskrift 17. Veilederen er for saksbehandlere . Sosial- og helsedirektoratet.

Avdeling for IT- strategi og statistikk. Vedtatt av Kongen i Statsråd 17. At registeret er pseudonymt betyr at den enkeltes identitet er . Kapitel Generelle bestemmelser. Lovlig bruk av registeret.

Databehandlingsansvarlig. De endringene som er gjort er et resultat av . IPLOS – pseudonymt helseregister. Hjemlet i helseregisterloven.

Forutsetter at identiteten til den enkelte pseudonymiseres. Personentydig, men ikke personidentifiserbart register. Det er et obligatorisk verktøy for saksbehandling, rapportering og statistikk for kommunene og sentrale myndigheter.

Informasjon om utvikling over tid. Registerets innhold drøftes i punkt 4. Det kommunale pasient- og brukerregisteret som helhet foreslås hjemlet i helseregisterloven § om lovbestemte registre. Ledere, saksbehandlere, kommunale og private leverandører som yter kommunale helse- og omsorgstjenester. Brukere som i dag mottar enkeltstående . Forskrift om pseudonymt register.

HAR KOMMUNEN SYSTEMER OG RUTINER I TRÅD. MED KRAV I REGELVERKET FOR REGISTRERING I. Avgivelse av slike data vil dessuten være vanskelig ifht personverns- og taushetspliktsbestemmelsene, samt svært arbeidskrevende. Du har etter Forvaltningslovens § 1 første led rett til innsyn i alle sakens dokumenter og etter.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-rett til innsyn i journal. Status for flagg: Fullført. Fra Arnstein Nordbotten.

Våre helseregister gir oss komparative fortrinn i både forskning og næringsutvikling. Vil ministeren sørge for at data og kobling av forskjellige register vil bli mer tilgjengelig for forskning og næringsutvikling ved .