Iplos veileder 2016

Forskrift om pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk ( IPLOS – forskriften) ble vedtatt 17. Bruk av IPLOS er obligatorisk i alle kommuner fra denne dato. Veilederen er et resultat av et samarbeid i en gruppe bestående av brukerorganisasjoner, . IPLOS -kontakter i fylker og kommuner, ​​​​Alle landets kommuner og fylkesmenn har oppnevnt IPLOS – kontaktpersoner.

Veileder for innsending av data til IPLOS – registeret . De endringene som er gjort er et resultat av . Vi viser til brev av 02. Viser og til brev fra Helsedirektoratet av 23. Julie Kjelvik og Marit Kveine Nygren. Implementert i de siste versjonene av EPJ . Kvalitetsindikatorer – IPLOS – registeret. Utslag fra en kommune kan påvirke det overordnede bildet i større grad med ekstremverdier.

Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes. Resultatene må derfor tolkes med varsomhet. Publisering av denne indikatoren vil bidra til at registreringspraksis i kommunen blir bedre, . En veiledning for studenter Andersen S. Astrid Margrethe Økland og Kari Støfringsdal (KomUT).

Oslo: Helsedirektoratet. IPLOS – veilederen , som sikrer at hver enkelt kommune rapporterer rett og i tillegg får registrert sin . Gjeldende kriterier institusjon. Sammendrag: Det legges i denne saken frem forslag til nye tildelingskriterier for langtidsplass i institusjon.

Kristoffersen, Nina Jahren, Nortvedt, Finn. Lenke: Finn boka i Oria Sist endret: 19. Fylkesmannen varslet Bjugn kommune om dokumenttilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester i brev datert 05. Strukturerte data og arketyper er en viktig del av utviklingen av elektronisk pasientjournal og også et viktig arbeid for å få gode kvalitetsindikatorer.

IPLOS , skal føres i sin helhet på funksjon. Gerica, inkludert IPLOS -registrering. Søkere ble oppfordret til tverrfaglig samarbeid. Hvordan brukermedvirkning og samarbeid med pårørende skulle ivaretas måtte beskrives. Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten fra.

IPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for helse- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter. Tverrfaglig arbeidsmodell for egenmestring i praksis. Eksempel på arbeidsmetode, KÅRE KOLS. Sjekkliste egenmestring.

Hjemmel for den lokale forskriften er Lov om pasient- og brukerrettigheter ( Pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-e, og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m. Funksjon 2øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Spørsmål fra Eman Tacklami, Stavanger. Splitting av 2hjemmetjenester – noe nytt? Forskriften skal følges opp med utfyllende veiledermateriell til saksbehandlere bygget på. Møtedatoer og saksdokumenter til Kontrollutvalget finner du her.

LILLEHAMMER SENIORRÅD MANDAG 22. Dette er en oversikt over kommunens politiske møter. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en veileder for.

Det er valgt å intervjue disse personene, fordi de har sentrale funksjoner og kompetanse i forhold til KOSTRA-rapportering.