Hvordan bevare biologisk mangfold

Norge har derved forpliktet seg til å utvikle nasjonale strategier for bevaring og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet. Vern av områder og arter er . Hvordan kan vi stanse tapet av biologisk mangfold ? I Norge har vi mye natur, men over 1arter har blitt utryddet de siste 2årene. Hvorfor utrydder vi naturmangfol også kalt biologisk mangfold ?

At naturen har en egenverdi er for mange et sterkt nok argument for å bevare biologisk mangfold. Fagstoff: Bevaring av økologisk mangfold skjer ut fra etiske, estetiske, økologiske og direkte nyttehensyn. Fagstoff: Miljøkonvensjoner er folkerettslig bindende avtaler mellom land eller internasjonale organisasjoner. Disse skal sikre miljøet og verdens felles naturarv. Hvert land har et ansvar, men samlet innsats på tvers av landegrenser gir ofte bedre mulighet for å nå en målsetting.

Ved å lage internasjonale . Kanskje legger de færreste merke til om en sjelden plante- eller dyreart forsvinner fra et naturområde, men det kan ha en avgjørende rolle for hvordan økosystemet fungerer. Vi vet altfor lite om artenes funksjon i økosystemene.

Denne usikkerheten er en viktig grunn til at vi må ta vare på alle arter, det . Samtidig som mennesket er helt avhengig av naturen, har det biologiske mangfoldet også en verdi i seg selv. Mangfoldet av arter og gener har utviklet seg gjennom millioner av år, og vi har et etisk og moralsk ansvar for å ta vare på dette mangfoldet også for generasjoner som kommer etter oss. Motsatt kan for eksempel bevaring av skog, ikke bare bevare mangfoldet og senke risiko for sykdommer, men også sikre ferskvannsforsyninger og redusere . Mens tidligere internasjonale miljøavtaler fokuserte på å bevare enkeltarter eller naturtyper, omfatter konvensjonen om biologisk mangfold alt biologisk mangfold , både på land og i sjø- og ferskvann.

Konvensjonen fokuserer på at naturen skal komme menneskeheten til gode, og at økosystemer, arter og . Argumentene for å bevare det biologiske mangfoldet har bakgrunn i miljøetikk og kan deles i de følgende: Moralsk: Mennesket står ikke over naturen, men er en del av den, og har dermed ikke rett til å utrydde andre arter. Utvikle strategier for å bevare og utnytte det biologisk mangfold på en bærekraftig måte, og integrere disse strategiene i en nasjonal utviklingsstrategi. Regjeringer, næringsliv og utviklingsinstitusjoner trenger å lære mer om hvordan utviklingsprosjekter virker inn på det biologiske mangfold. De trenger også å vite. Koffein gjør at det blir . Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold.

Biologisk mangfold , som også kalles biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i . Den Store Salamanderen er rødlistet og er Norges mest truede amfibie. For å bevare vårt biologiske mangfold har vi mange argumenter, . I prosjektene jobber vi for bevaring og utvikling av det biologiske mangfoldet i samarbeid med bønder.

Bønder over hele verden har verdifull tradisjonell kunnskap om jordbruk og det er derfor viktig at bønder tas med i diskusjonen om hvordan man bør satse på jordbruk og. Det massive tapet av biologisk mangfold viser menneskelig påvirkning på naturen på sitt verste. Vi har evaluert det vitenskapelige grunnlaget for en rekke forvaltningstiltak rettet mot målet om å bevare biolo- gisk mangfold og studert prosesser og samfunnsfaglig kunnskap om biologisk mangfold. Er det slik at dagens skogbruk reduserer det biologiske mangfoldet i skogen?

Er det virkelig slik at det var et større artsmangfold i skogen i tidligere tider, og er det slik at disse endringene er irreversible? Og hvordan påvirker egentlig slike forstyrrelser som hogst, artsmangfoldet i skogen? Det omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på ulike nivåer. Det å sikre bevaringen av dette livets bibliotek er derfor den viktigste livsforsikringen vi kan investere i. WWF jobber med bevaring av biologisk mangfold gjennom alle sine programmer ved å arbeide for . Formålet med Konvensjonen om biologisk mangfold er tredelt: å bevare det biologiske mangfoldet , sikre bærekraftig bruk av biologiske ressurser og en.

Hvorfor er det så viktig å bevare mangfoldet som finnes i naturen? At alle organismer har en økologisk rolle blir mer og mer forstått. Det finnes også gode etiske argumenter for ikke å utrydde arter.

Den estetiske verdien av intakt natur er åpenbar, selv om de færreste legger merke til om en sjelden plante- eller dyreart.