Hva er fremmede arter

Fremmede arter er nå regnet for å være blant de største truslene mot biomangfold både i Norge og globalt. Når en fremmed art begynner å dominere og artene rundt seg, får vi et fattigere naturmangfold. Med en klimakrise hengende over oss har det aldri vært viktigere å ta vare . Miljømyndighetene følger med på hva som skjer i naturen, blant annet ved å registrere hvor i landet de fremmede artene finnes. Miljømyndighetene igangsetter også forskning på hvilke effekter fremmede arter har på naturmangfoldet og overvåker hvilken påvirkning artene har på naturmangfoldet.

Arter som tilsiktet eller utilsiktet flyttes til steder der de ikke forekommer naturlig ( fremmede arter ), kan i en del tilfeller medføre svært negative effekter på naturmangfoldet.

For eksempel ved at de opptrer som konkurrenter til, eller predatorer på stedegne organismer. Nå åpner vi for innsyn i de foreløpige økologiske risikovurderingene. Innsynet er åpent fra mandag 11. Fremmede arter utgjør en trussel mot naturmangfoldet ved at nye arter innføres i områder de ikke før har vært naturlig utbredt.

Mange av dem fortrenger de stedegne artene eller påfører naturlig flora og fauna andre typer skader. Nye arter truer naturen blant annet gjennom parasitter, sykdommer og i konkurranse med eksisterende arter. Import av planter og trær, bevisst og ulovlig . En fremmed organisme er en organisme som ikke finnes naturlig i Norge eller som ikke finnes naturlig på et bestemt sted i Norge.

Fremmede organismer kan, på grunn av mangel på naturlige fiender, fortrenge andre arter og naturtyper når de kommer til et nytt levested. Regjeringen har som mål å unngå introduksjon og begrense spredning av fremmede skadelige organismer. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lansert en handlingsplan mot fremmede skadelige arter i regionen.

En egen strategi forplikter . Jakt på fremmede arter i skolens nærmiljø og bring inn nye perspektiver til vårens feltarbeid. Miljølære gir elevene anledning til å registrere funn av svartelistete arter over hele landet. Her finnes både oversikt over hva som ble funnet i fjorårets kampanje, fakta-ark om planter og dyr i hver landsdel, og interaktive kart der . Fremmede arter skaper problemer fordi de kan fortrenge våre egne planter og dyr, såkalt stedegen natur.

Dette fører til en fattigere natur. Sjekk tipsene i lenkene nedenfor. Fagstoff: Med fremmede arter mener vi dyr, planter eller mikroorganismer som ikke forekommer naturlig i et område.

Mange slike arter har stor spredningsevne og kan skape problemer som ugress og skadegjørere og forstyrre det stedegne plante- og dyrelivet. Noen av de fremmede artene hører ikke hjemme i norsk natur. Noen arter er også helsefarlige og kan spre parasitter og sykdommer, i tillegg kan andre samfunnsinteresser bli sterkt berørt. Enkelte av disse utgjør en trussel mot naturmangfoldet.

Nye regler, hva betyr det for deg ? Betydning Fremmede arter.

En feltbok kan være et nyttig verktøy for å tegne skisser, notere ned observasjoner og tolkninger. Hva betyr Fremmede arter ? Kombiner bruken av feltboka. Tjenesten er utviklet for kommunens saksbehandlere av statlige etater med ansvar for miljø. Her finner du veiledere knyttet til kommunens myndighet og oppgaver innen fremmede arter.

Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens strålevern står bak nettstedet. Og er det egentlig så ille som alle skal ha det til? En fremmed art er en art som har kommet seg ut av sitt naturlige utbredelsesområde ved menneskelig hjelp. Publisert i biologisk mangfol fremmede arter , miljøvern, .