Gjæring rundballer

Re: Håndtering av rundballer. Det sies at ballene bør flyttes til lagringsplass ganske raskt, iallfall innen et par tre dager etter pakking og deretter ikke håndteres før de skall brukes. Flytting og åpning av rundball innlegg 19. Silo-Høyensilasje innlegg 3. Handtering av rundballer innlegg 15. Flere resultater fra gardsdrift.

Hvordan unngå mugg i rundballene ? Tørt gras har mindre åndingsaktivitet og mindre gjæring enn våtere gras. Det betyr at luft som er pakket inn i ballen tar mye lengre tid på å bli brukt opp og mugg kan utvikle seg. Hard pakking er derfor ekstra viktig i tørt gras.

Det svakeste punktet, er kantene på overlappingen mellom de ulike plastlagene, og når rundballen håndteres er det alltid en risiko for at lamineringen mellom disse lagene brytes. Hvor tett rundballene blir, er helt avgjørende for å få et godt grovfôr med god gjæring. Foruten rett høstetid og nok og rett . Spesielt i fuktig- og moderat fortørka gras (ts lågere enn 35) er risikoen for feilgjæring og for sterk gjæring stor.

Det er viktig for å oppnå riktig gjæring. Gresset konserveres ved melkesyregjæring til surfôr, som nyttes som fôr til drøvtyggere og hest. Ofte tilsettes syre (maursyre) eller andre ensileringsmidler for å senke pH i startfasen og motvirke feilgjæring.

Også halm og annet fôr kan presses i rundballer og . Uten ensileringsmidler ville vi hatt mer feilgjæring (smørsyre – gjæring ), mer varmgang i surfôret ved åpning, dårligere fôropptak og større problemer med melkekvaliteten. Når mengden mjølkesyre er høy nok vil nesten all mikrobiell aktivitet opphøre som følge av lav pH (surt miljø), og da er fôret lagringsdyktig i lang tid. Den mikrobielle aktiviteten etter at sur- fôret er pakka i silo eller rundball kan deles inn i fire ulike faser . Våtare gras gir stort tap av sukker og syrer med pressaftavrenning, mens tørrare gras lagt i silo lett gir ufullstendig gjæring , og dårleg pakking.

Dersom rundballen veg kring 6kg og har same graskvaliteten, vil rundballen med ts innehalda meir fôr og kostnadene per produsert FEm blir . Jeg har og vært nødt å plukke bort litt mugg på noen, men den siste som kom nå er det nokså gjevnt mugget over alt, så gav litt opp å finne noen brukrbare flekker på den. Men den står nå her enda. Ensilering – Anaerob gjæring (fermentering) av gras og engvekster som kappes opp og fylles i en silo eller som rundballer.

Aerobe bakterier som lever på overflaten av graset vokser på karbohydratene, danner syrer (eddiksyre, smøresyre, melkesyre) og bruker etterhvert opp oksygenet. Om slåtten er unnagjort i løpet av få dager, kan det holde med en samleprøve fra de ulike skiftene (om man legger i rundballer ). Da får man svar på om gjæringen har gått som ønsket, om man har unngått smørsyregjæring og hvor mye av proteinet som har blitt brutt ned i gjæringsprosessen. Her ser en klar effekt på.

Resultatene viser at det var mye mer smørsyre gjæring og høgere sporetall ved bred spredning og fuktige forhol enn ved strenglegging. Moderne ensileringsteknikk. Stakksilo (på platting eller på jordet)? Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Tap ved lagring (i silo eller rundballe ) (anaerob fase). Dette fungerer som en siloblokkskjærer og en balledeler. Drevet av to høykapasitets hydrauliske sylindre, front- og sidebladene kutter siloblokken og etterlater en ren, forseglet overflate for å hindre gjæring. Rundballer kan også enkelt deles mens plast og netting beholdes.

Den revolusjonerende Ier ideell for bønder som . Gresset presses sammen for å få ut lufta, det tilsettes syre for å oppnå riktig pH, og det oppbevares vakumpakket i en silo eller pakket inn i plast ( rundballer ). Husholdnings-og næringsavfall er komprimert og svøpet med strekk-film, i lufttette baller. Uten oksygen tilstede kan ikke prosessene med gjæring og nedbryt- ning starte. FLEXUS RUNDBALLE SYSTEM.

Systemet er basert på en rundballepresse som komprimerer og pakker avfall i sylindriske,. Mye sol betyr høy fotosyntese og mye sukker i graset, som igjen påvirker kvalitet og smak. For bonden er utfordringen å beholde et høyt sukkerinnhold fra en solrik slåttedag til fôret serveres gjennom en lang vinter. Ensilering i rundballer ga i denne undersøkelsen god gjæring for alle ensileringsmidlene.

Den faktoren som i størst grad påvirket gjæringskvaliteten var tørrstoffinnholdet, og valg av ensileringsmiddel bør derfor først og fremst skje ut fra graden av fortørking. Spireprosent og levedyktighet ble testet ved Bioforsk Plantehelse og Kimen såvarelaboratorium på Ås. De direkte pressa rundballene hadde en tørrstoffprosent på under 3 mens på fortørka grasballer lå på cirka 45.