Geoteknikk ntnu

Geoteknikk er om hvordan å bygge på, i eller ut av jord og stein. Geotekniske ingeniører designer og bygger fundamenter for strukturer på land og på havbunnen, for eksempel høye bygninger, broer og offshoreinstallasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og bunnstrukturer. Engelskspråklig studieprogram.

Kandidaten kan: – Hva fagområdene ingeniørgeologi og geoteknikk omhandler og har tilegnet seg tilhørende metodikk og terminologi – Utføre praktisk ingeniørarbeid gjennom å analysere utvalgte geotekniske problemstillinger – Utføre enkle laboratorieforsøk i laboratoriene på NTNU i geoteknikk og . Kandidaten skal i emnet: – ha kunnskaper om geologi og dannelse av bergarter og løsmasser for å kunne identifisere og vurdere egenskapene til disse – kunne beskrive problemstillinger og anvende terminologi og metoder innen geoteknikk for å beregne spenninger, poretrykk, setninger og grunnvannstrømninger i jord. Vurdering av styrke av jord på total- og effektivspenningsbasis.

Plastiske spenningsfelter, grunnelementer og kombinasjoner av disse. Beregningsprinsipper og praktisk beregningsgang for stabilitet, jordtrykk og bæreevne. Problemstillinger ved praktisk fundamentering av byggverk og konstruksjoner. Spenninger i bergmassene. D elastisk numeriske modellering for spenningsanalyse.

Bergspenningsmåling og deformasjonsmåling i felt (konvergens og extensometer). Eksempler på praktisk bruk av bergmekaniske prinsipper. Identifisere geotekniske problemstillinger i et prosjekt – Gjøre overslag over kapasiteter for fundamenter, peler og forankringer ut fra gitte dimensjoneringsparametre for jordas oppførsel.

Generell kompetanse: Kandidaten kan: – Kommunisere med faggrupper innen marin geoteknikk – Kommunisere med faggrupper innen et . Emnet fokuserer på praktisk anvendelse av elementmetoden i geoteknikk med vekt på problemdefinisjon, inputparametre samt vurdering og kontroll av beregningsresultater. Ulike elasto-plastiske materialmodeller for jord beskrives, diskuteres og anvendes. Studentene skal i øvingene gjennomføre avanserte . Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet geoteknikk og geologi gjennom informasjonsinnhenting.

I geoteknikken skal kandidaten ha innsikt i hvordan vi fundamenterer. Kandidaten skal kunne gjennomføre enkle prosjekter innenfor fagfeltet ved å vurdere problemer og beregne fundamenter med tilhørende . Teoretisk bakgrunn for beregningsmetodene som brukes i geoteknikk. Relevante spenningsfelt basert på plastisitetsteorien, grunnleggende elementer og kombinasjoner. Prinsipper for å utføre håndberegninger av setninger, skråningsstabilitet, jordtrykk og bæreevne av fundamenter og peler.

Kurset tar sikte på å skape . Anbefalte forkunnskaper. Vikas Thakur, Professor II, Høgskolen i Ålesund. Rolf Sandven, Multiconsult AS. NTNU ), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Multiconsult,. NTNU tilbyr også et toårig, internasjonalt MSc-program i Geotechnics and Geohazards.

Norges vassdrags- og energidirektorat, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Næringslivsringen, Norsk geoteknisk forening og NGI.

Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr også masterprogram med fordypning i geoteknikk. USA videreutdanner ingeniører som er .