Denitrifisering

Det frie Nhar ingen påvirkning på miljøet, ettersom ca. Derimot er lystgasssen ikke godt for miljøet, ettersom det bidrar til drivhuseffekt. Begrep: I jord med lite oksygen kan bakterier bruke nitrat (NO3-) som oksygenkilde, slik at nitrogen (N2) og drivhusgassen lystgass (N2O) frigis og slippes ut i atmosfæren.

Gjødsling under slike forhold er derfor både bortkastet og . Denitrifisering skjer under anaerobe forhold som i myr, vannsyk jor på rismarker og lignende.

Denitrifikasjon, (til denitrere), biologisk nedbrytningsprosess, som især foregår i jordbunnen ved hjelp av spesielle bakterier (Pseudomonas-arter). Ved denitrifikasjon frigjøres nitrogen til atmosfæren som gass. Det meste av gassen er molekylært nitrogen, N men også nitrogenoksider, N2O og NO, . Gjennom nedbrytning og forråtnelse vender noe av dette tilbake til atmosfæren som N( denitrifisering ), mens en annen del inngår i et internt kretsløp mellom dødt og levende organisk materiale. Et nitrogenmolekyl som fanges opp fra atmosfæren i denne prosessen vil som regel være med i en rekke runder i det såkalte . Viktige nitrogenligninger.

Nitrogen nitrogenoksider brukes av. Konvertering av nitrates til nitrogen i jord av bakterier, som overlater således jord lav i nitrat og derfor mindre fruktbare.

Oppgradering av mekanisk- kjemiske renseanlegg. Forbehandling og fullrensing ved industrianlegg. Fjerning av organisk stoff. Innlegg på Nordisk vandmøde.

To alternative metoder for nitro- genfjerning med dykkede biologiske filtre diskuteres. Disse metodene er for- denitrifisering med etterfølgende mel- lomfelling, og forfelling med etterfølg-. For å oppnå biologisk nitrogenfjerning må man kombinere de to prosessene nitri- fisering og denitrifisering.

Disse prosessene vil bli nærmere omtalt nedenfor. I et vanlig biologisk renseanlegg blir det organiske. Du kunne jo gjøre flaskeforsøk med samme dose karbon i form av sukker eller vodka, og se om det var noen forskjell i denitrifikasjonshastighet.

Med norske polpriser ville jeg kalle denitrifisering med vodka for alkoholmisbruk. Når det gjelder filtermateriale, så har jeg hørt at Filtralite fra Leca skal ha en viss . Nitritt produseres også som en intermediær forbindelse i bakteriedrevet denitrifisering. I denne prosessen omdanner mikroorganismer nitrat (NO- ) og nitritt (NO- ) til nitrogenoksid (NO), lystgass(N2O) og molekylært nitrogen (N2).

Til disse omsetninger trenges det enzymer som lages av mikroorganismer. Noen enzymer produseres .

Det stimulerer nedbryting og nitrifikasjon. Det hindrer denitrifisering. Ved å øke oksygentilførselen stimuleres dekomposisjon og nitrifikasjon, samtidig som denitrifisering hindres fordi oksygen blir brukt i stedet for nitrat. På røttene til rødkløver er det knoller med bakterier som fikserer nitrogen fra lufta.

Kravet for at en organisme skal kunne kalles en denitrifiserende organisme er at den kan redusere et nitrogenoksid-anion til gass (18). Enkelte bakterier utfører også en to- stegs denitrifisering. Dette er en sjelden prosess der nitritt blir redusert til N2O.

Et eksempel på dette er Neisseria . Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) og Nordre Follo renseanlegg IKS ( NFR) skal inngå rammeavtaler på levering av karbonkilde til denitrifisering i de biologiske nitrogenrenstrinnene på anleggene. NFR ligger i fjellhaller ved Lillestrøm i Skedsmo kommune. Avløpsrensingen består av rist, sand- og fettfang, mekanisk .