Brunstsyklus ku

Brunsten kommer med dagers mellomrom hos kua. Tida fra begynnelsen på en brunst til begynnelsen på den neste kalles en brunstsyklus. Ikke-omløpsprosent (I.O.- ) er den prosentvise andel av inseminerte kyr som ikke er registrert med ny inseminasjon (omløp) etter en definert periode. Siden brunstsyklus på ku er ca.

Ofte ser ikke bonden brunst på tomme dyr 21 . Det er derfor viktig å notere alle brunsttegn i brunstkalenderen sånn at man kan lære hver enkelt ku sin syklus å kjenne. Da er det lettere å få inseminert til rett tid. Passer iakt- tagelsene inn i tidsskjemaet?

Slimflytning er ikke alltid godt nok grunnlag for å tilkalle inse- minør. Ei ku som er i midtsyklus vil ha et gult legeme på eggstokken og et høyt progesteron-. KALV I KUA TIL RETT TID – MED SEMIN. Kvigene – optimal alder. Kyr – tid etter kalving.

Dyra må vise tydelig brunst. Inseminasjon til rett tid. Drektighet – få omløp, lite fosterdød.

Fødsel med normal, levedyktig kalv . Kua går drektig i ni måneder og kalver en gang i året. Perioden hvor kua produserer melk, som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving. Laktasjonskurven er en grafisk framstilling av hvordan melkeproduksjonen varierer i denne perioden. Det varierer fra ku til ku. Kua viser normal brunst, men pga den dårlige eggkvaliteten, ender ikke insemineringa opp med drektig ku.

Målsettinga blir derfor å fôre kua slik at energiunderskuddet etter kalving (og rundt kalving) blir minst mulig. Det betyr et stort fôropptak og energirikt fôr etter kalving. Mange faktorer avgjør dyrets evne . Etter kalving er det viktig å få kua i brunstsyklus og ha optimal fôring for unngå produksjonssykdommer.

Hvor godt kyr viser brunst og produsentens evne til å se brunst er individuelt. De største utfordringene knyttet til . Doktorgradsarbeidet beskriver detaljert seksuell og sosial adferd hos melkeku. Doktorgraden gir oss ny kunnskap om hvordan kuer endrer sin adferd i og omkring brunst. Denne kunnskapen hjelper bonden til å forstå hvor i brunstsyklus den enkelte ku er. Sveberg har vist at kyrne er mindre aggressive i . Til kontroll av brunstsyklusen hos kyr og kviger med etablert brunstsyklus , inkludert: – Brunstsynkronisering hos.

Adekvat mating og oppfølging av. Ett innlegg settes inn i vagina hos hver ku eller kvige som skal behandles. Vaginalinnlegget bør forbli. Normale kyr har gjerne første eggløsning etter 3-uker,. Les mer om dette i saken nedenfor.

Tilvenning i forbindelse med avvenning – gir større fôropptak og mindre stress. Jeg registrerer hvilke av mottakerdyra som har lang brunst og hvilke som har kort. Ammekuer som mjølker dårlig. Tidspunktet for blødning må også registreres så nøyaktig som mulig. Poenget er å få lagt inn embryonene i kua når hun er akkurat på samme sted i brunstsyklusen som donorkua var da det befrukta egget ble fjernet.

Lengden av brunstsesongen varierer noe med rase, ernæringstilstand og. Dette i motsetning til andre husdyr, f. Etter mikroskopisk kontroll av at embryo er tilsynelatende normalt, kan hvert embryo overføres til en egen fostermor som må være i nøyaktig det samme stadium i brunstsyklus som det dyret som leverer eggene. Også dette besørges ved forutgående hormonbehandling.

En viss prosentdel av de overførte . Elg eller europeisk elg (Alces alces) er et spesielt stort hjortedyr som trives i temperert klima i det store boreale barskogbeltet som finnes i Nordeuropa, fra Skandinavia og Polen og østover til Uralfjellene og Sibir. Hannen kalles okse, hunnen ku , kvige eller kolle, og avkommet kalv. Elg som lever øst for Ural og i .