Biologisk mangfold

Biologisk mangfold eller biodiversitet er summen av artsmangfol genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område. Trusler mot det biologiske. Kartlegging av biologiske.

Biologi › Vitenskapsgrener i biologien › Økologi Bufret Lignende 16. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold.

Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i . I Norge dør arter ut og naturtyper blir borte. Hvorfor mister vi naturmangfold? Hva skjer når arter dør? Hvordan kan vi stanse tapet av biologisk mangfold ? Naturmangfoldet er med andre ord all verdens livsformer og deres levesteder. Jordens biologiske mangfold favner om en fantastisk rikdom av planter, dyr og mikroorganismer.

Et rikt biologisk mangfold av matplanter sikrer tilpasning til forskjellige klima og jordbrukssystemer.

At alle organismer har en økologisk rolle blir mer og mer forstått. Den estetiske verdien av intakt natur er åpenbar, selv om de færreste legger merke til om en sjelden plante- eller dyreart. I alt 1land og EU har signert avtalen. Skog er i vid forstand et eget økosystem, men skogarealene kan i sin tur deles inn i mange ulike naturtyper, blant annet på grunnlag av klima, topografi og jordsmonn. For å beskrive variasjonen i naturen brukes ofte uttrykket biologisk mangfold.

Begrepet viser til den store bredden, antallet og variasjonen i naturtyper, arter og arveanlegg. Mangfoldet i naturen representerer store verdier, men så langt har vi bare oppdaget rundt millioner arter på verdensbasis. Menneskelige aktiviteter påvirker tilstanden til enkeltarter innenfor dyre- og planteriket.

Artene er avhengige av hvordan vi påvirker leveområdene ( habitatene) deres, gjennom for eksempel utbygging, landbruk eller forurensning. Gjennom hogst påvirker skogbruket skogen, og spørsmålet er hvilken effekt det har på artsmangfoldet. Er det slik at dagens skogbruk reduserer det biologiske mangfoldet i skogen?

Det endelige tallet tror . Er det virkelig slik at det var et større artsmangfold i skogen i tidligere tider, og er det slik at disse endringene er irreversible? Dette inkluderer all variasjonen av naturtyper, dyr, planter og andre livsformer på jorda. Marint biologisk mangfold , eller marin biodiversitet, er et begrep som beskriver variasjonen av livsformer som finnes i fjorder, kyst og hav. Konvensjonens arbeid er organisert for å kunne oppnå disse tre målene globalt .