Artsdannelse ved geografisk isolasjon

Samtlige tre mekanismer forekommer i naturen, hvorav allopatrisk artsdannelse antas å være den vanligste. Slik isolasjon vil gjerne være av geografisk art, f. Mange mener at geografisk isolasjon er nødvendig for at nye arter skal oppstå ( allopatrisk artsdannelse ), mens andre tror at nye arter også kan oppstå innenfor et sammenhengende område (sympatrisk artsdannelse ). Sympatrisk artsdannelse oppstår når forplantningsbarrierer dannes innen en populasjon, altså uten geografisk isolasjon. En godt studert mekanisme er såkalt polyploid hybrid artsdannelse , som er vanlig hos planter. En polyploid hybrid har dobbelt så mange kromosomer som foreldreartene.

Krysning mellom en slik hybrid . I noen tilfeller er det rett og slett geografisk avstand. Dette pluss den første faktoren (se ovafor) er årsaken til de aller fleste arter på isolerte øyer, slik som Galapagos. Men så må du også ha en forklaring på hvorfor genetisk isolasjon fører til artsdannelse. Skal do populasjoner klare å begynne å divergere uten geografisk isolasjon , må det enten til en svært sterk disruptiv seleksjon (men selv da er det lite trolig at genpoolene vil klare å bli skilt nok), eller så må det oppstå en annen, . Eksamenssvar innlegg 7. Artsdannelse innlegg 7. Arter og artsdannelse innlegg 9. Bufret Lignende hva mener vi med artsdannelse ved geografisk isolasjon ? For å få en rask artsdannelse bør den delen av populasjonen som blir isolert, ikke ha det samme genetiske innholdet som den opprinnelige populasjonen, det vil si at den genetiske variasjonen til den isolerte populasjonen må være mindre enn hos den opprinnelige populasjonen.

Tenk deg for eksempel at du opprinnelig . Lamarck Darwin Galapagosøyene Naturlig Utvalg Kampen for tilværelsen er hard. Lokaltilpasning Survival of the fittest. Maur Insekter Kunstig Utvalg Avl Ikke fruktbart, men sterilt. I dag vet vi at reproduktiv isolasjon mellom populasjoner kan oppstå på forskjellige måter, men hyppigheten av de ulike artsdannelsesprosessene diskuteres flittig. En form for artsdannelse er likevel alle enige om forekommer svært ofte, nemlig den som kalles geografisk (allopatrisk) artsdannelse.

Heliconius heurippa oppsto som en blanding av to nære slektninger”. Spørsmålet har således vært om hybridiseringen i seg selv kan føre til artsdannelse. Heldige mutasjoner førte til nye finkearter på Galapagos. Må enten få barn med en annen med samme celledelig eller formering ved kloning. Kan gi store endringer på kort tid.

Ulike arter gir enten ingen barn eller sterile, eks. Reproduktiv isolasjon : Ut fra ovenstående definisjon av artsdannelse , kan en tro at nye arter dannes ved at det oppstår barrierer for reproduksjon. Teoretisk er det mulig dersom naturlig seleksjon favoriser to ekstreme fenotyper innen populasjonen. Flervalgsoppgaver: Evolusjon.

Utarbeidet av Naturfagsenteret. D) geografisk isolasjon. Når vi studerer analoge strukturer ser vi etter. A) likheter i forekomst og funksjon, men. Se også udbredelsesmønstre.

Svar: – Allopatrisk artsdannelse : når to arter oppstår på grunn av geografisk isolasjon.