Aktuelle internasjonale utfordringer

Det er i dag særlig tre utfordringer som gjør det krevende å forebygge og motvirke radikalisering til voldelig ekstremisme. Den ene er fremveksten av internett og sosiale medier som en virtuell radikaliseringsarena. Den andre er internasjonale forhold som har fått stor betydning for trusselsituasjonen.

Mål: Å stimulere til større interesse for felles globale (og lokale) utfordringer , øke kunnskapen om disse, og å foreslå konkrete handlingsalternativer. Tema: Felles globale utfordringer. Gå igjennom noen aktuelle aviser og se hva som skrives om temaene nevnt ovenfor.

Snakk om hva dere tror er årsakene til . Vi gratulerer FN med 69-årsdagen og merker oss at det er et økende behov for FNs rolle og mandat. En av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor i dag, er de globale miljøproblemene. Men interessen for miljøvern er ganske ny. Over de siste femti årene har Norge blitt åpnere overfor verden.

Landet er mer beriket med globale kulturelle impulser, men også vevet inn i stadig mer kompleks gjensidig avhengighet på tvers av landegrensene. Samfunn og stat må forholde seg til alt fra kortsiktige internasjonale finansbevegelser, . Mens det er mulig at EU vil komme styrket ut av også disse krisene, så er det en del som tyder på at de aktuelle krisene er mer alvorlige enn de tidligere.

Så langt har det vært et press for mer samarbeid og transatlantiske løsninger for å håndtere utfordringer som Europa står overfor. Internasjonalt samarbeid gir etiske utfordringer. Samarbeid mellom norske universiteter og høyskoler og partnere i andre land kan innebære vanskelige etiske avveiinger. Robert Quinn i Scholars at Risk vil ha felles forpliktende rammer for alle slike samarbeidsavtaler. Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene.

Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere. I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden. Hvert år samles de europeiske kulturrådene for å diskutere felles utfordringer og aktuelle temaer, og for å utveksle erfaring og lære av hverandre. Litauen sammen med det litauiske kulturdepartementet til årets møte i Vilnius.

På agendaen for møtet i . I en tid der vi trenger mer kunnskap enn noensinne til å møte globale utfordringer , kaster regjeringen barnet ut med badevannet. Globalisering gjør at det ikke er mulig lenger å drive med forskning uten et bred nettverk og aktiv deltakelse i internasjonale fora. Hittil har utviklingsforskning bidratt til nettopp . Foredrag i Oslo Militære Samfund 2. Gunnar Stålsett Biskop i Oslo Folkerett og etikk – noen utfordringer i dagens internasjonale situasjon.

La meg først av alt få takke for invitasjonen til å kommer her i Oslo Militære Samfund for å ta opp spørsmål knyttet til . Utgangspunktet for Aavitslands bidrag var hans mangeårige erfaring fra Folkehelseinstituttet og nå fra epidemi med smittevernarbeid.

I foredraget gikk Aavitsland gjennom tre aktuelle , internasjonale epidemier: MERS-, poliomyelitt- og Ebola-epidemien. Han la fram ti viktige punkter om Ebola-epidemien. Hva tenker dere om emnet vi har fått? Du skal forberede deg på en oppgave om nasjonalstatenes og andre aktørers betydning i møte med aktuelle internasjonale utfordringer. Hvilke internasjonale utfordringer tror dere vi får om?

Nasjonale og internasjonale utviklingstrender og utfordringer påvirker næringslivets forretningsvilkår og ulike næringers relative betydning. Utviklingen legger også nye premisser for hvordan vi. Geografien gjør at vi ligger i periferien av de markeder som er mest aktuelle for oss. Dette fordrer en næringspolitikk som gjør at . Petroleumstilsynets deltakelse i internasjonale arenaer for myndighetssamarbeid viser at aktuelle utfordringer i petroleumsvirksomheten er felles for de fleste land. Aktuelt i foreningen – Trendene i Norge når det gjelder økende smitte av HIV blant menn som har sex med menn, og i innvandrerbefolkningen avspeiler situasjonen i Europa og den vestlige verden Vår kunnskap om hiv og aids er økt betydelig og behandlingsmulighetene er bedret, men den . Imidlertid fordrer en vesentlig del av dagens utfordringer overnasjonale løsninger.

Oppland fylkeskommune, fylkesplanen. På tross av stort mangfold deler de .