Abiotiske og biotiske faktorer påvirker hverandre

Alle organismer lever i miljøer hvor de påvirkes av levende (biotiske) og ikke-levende ( abiotiske ) faktorer. Abiotiske faktorer kan for eksempel være temperatur eller nedbør. Biotiske faktorer kan for eksempel være planter og dyr som fungerer som . Vel, altså, de ulike organismene er biotiske faktorer for hverandre – det blir litt feil å kalle en elg eller en einerbusk for en biotisk faktor sånn i seg selv.

Som du ser så overlapper sirklene hverandre , og her er det ment at elevene skal føre inn fellesnevnere.

Så hva er felles for abiotiske og biotiske faktorer ? Hva påvirker begge deler? Dette er vanskelige spørsmål og . Et økosystem består av biotiske og abiotiske faktorer som vekselvirker med hverandre. Klima- faktorer som sol-lys, temperatur, nedbør (regn, snø, hagl) og fuktighet er viktige for alt som lever. Klima er en viktig abiotisk faktor for alle organismer.

Alle organismer i økosystemet påvirker hverandre , de er avhengige av hverandre.

Her ser du en regnskog med mange. ALLE ORGANISMER TILPASSER SEG SITT . Et avgrenset område i naturen der organismesamfunnet av planter og dyr lever i balanse med hverandre og med de livløse faktorene omkring. En naturlig landskapsenhet, f. Endringer i et avgrenset området som skjer over en lengre periode kalles suksesjon. Alle levende arter og ikke-levende elementer i et område påvirker hverandre , kalles økosystem.

Området vi snakker om kan være både stort og lite. Alt i et økosystem som lever, kalles biotiske faktorer. Planter og dyr er ulike biotiske faktorer. Det som ikke lever kaller vi abiotiske faktorer. Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Fagstoff: De individene av én og samme art som lever innenfor et område eller et økosystem, kaller vi en populasjon eller en bestand.

For eksempel utgjør all ørreten i et bestemt ferskvann dette vannets ørretbestand. Disse ørretene kan også kalles vannets populasjon av ørret. Når man studerer et økosystem så ser man på alt levende og ikke-levende innenfor et avgrenset område og hvordan de påvirker hverandre.

Levende faktorer i et økosysteDe levende faktorene innenfor et økosystem er alle planter og dyr på området. Faktorer påvirker disse sammenhengene, kan dette være biotiske og abiotiske. Blant et økosystem omfatter alle levende og ikke-levende deler i et område som har et bestemt forhold til hverandre. Samspillet mellom de ulike populasjonene i økosystemet er påvirket av hverandre som nevnt tidligere.

Det er de biotiske faktorene som har størst påvirkning ettersom det tross alt er de som spiser. Vi mennesker er den største påvirkningen ettersom vi driver jakt og ikke minst forurensning. Kurvene viser hvordan mengden av hare og gaupe varierer i forhold til hverandre.

Gi eksempler på abiotiske faktorer. På snaufjellet er snøen den .