Tilskudd ammeku

Muligheter i investere i bygg til ammeku. Dekningsbidrag – god og dårlig drift. Finansiering og Innovasjon Norge.

Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser: o. Individene må være registrert i aktuelt register på registreringsdato.

Kuregisteret ved Norsk Genressurssenter, Sauekontrollen) o. Ammeku må ha kalvet siste måneder o. Driftsopplegg ammeku = driftsopplegg sau. Forskrifter og offentlige krav til ammeku = forskrifter og krav til melkeku! Kalvings intervallet er interessant her ligger på ca mn og det gir ganske bra igjen, og så er det jo div, tilskudd da.

Men en fin kulturrydder er det da. Send meg mail adresse ¨å kan vi snakke der.

Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift. Vil løfte mindre ammeku-produsenter – Bondebladet – bondens egen.

I tillegg foreslår de en ekstra pott med investeringsmidler øremerket til ammeku i disse arealsonene, tilsvarende millioner. Denne summen skal, kombinert med fylkenes egne midler, gi opptil prosent tilskudd. Erstatning rovdyrskader. Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket. Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon.

Søknadsfrist gammelt søknadsskjema. Telledato for første registrering i nytt søknadsskjema. Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd. Husdyrtilskudd (unntatt bikuber). Utmarksbeitetilskudd økning med kr 2til ny sats kr 628.

Beitetilskudd reduksjon med kr til . Vi har fem raser som det drives nasjonal avl på i Norge i dag. Hereford er en ekstensiv rase som er tidlig slaktemoden og som er kjent for sitt meget gode lynne.

Aberdeen Angus er en ekstensiv rase som er tidlig slaktemoden. Må variere i hht geografi. Har lite data for å si noe om nivået). Av rådgiver Martha Ebbesvik, Bioforsk Økologisk. Kjøttproduksjon basert på innkjøpt kalv . Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag.

Andre kostnader (Veterinærutgifter). Verdi kalv (innkjøp av kalv). Fastsettelsen skjer på grunnlag av føringer fra avtalepartene og etter høring av andre . Her føres også kyr som har kalvet i løpet av de siste måneder, men som ikke oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. Kyrne må være berettiget tilskudd for bevaringsverdig storfe.

Gjelder gruppene: Kalv – Kvige – Ung okse –. Kastrat – Ung ku – Okse. Distriktstilskudd sone 2. Viktig at tilskuddene motiverer til produksjon. Det vil si at det er høyere sats for de første enhetene eller at det er et makstak på tilskuddet.