Storferaser på østlandet

Bare noen svært få bønder på Østlandet hadde beholdt østlandsk . Fokus på stordrift og rasjonalisering er i ferd med å fordrive de gamle norske storferasene. Gammelrasekyr er levende kulturhistorie, mener gårdbruker Jan Erik Kjær Rusten. Telemarksfeet er idag utbredt over hele landet, men er hovedsaklig å finne i byfdene på Østlandet. Genressurssenteret publiserer årlig oppdaterte populasjonsdata for de bevaringsverdige storferasene , slik at en kan følge populasjonsutviklingen nøye. Antall avlskyr er en viktig indikator i arbeidet med å sikre disse rasene for ettertida.

Selv om årets telling viser framgang for alle rasene er dette fortsatt små. Geografisk fordeling av de bevaringsverdige storferasene finnes i kart i Kilden som er NIBIOs hovedkartløsning. På østlandet var det lang tradisjon for østlandsk rødkolle, men rasen ble nesten borte da NRF overtok plassen i fjøsene. Kuraser, kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe omtrentlig preg, og kan ikke defineres som eksakt vitenskap.

For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med . De gamle stedegne norske storferasene er i stor grad blitt borte i norske besetninger til fordel for NRF-dyr. Utviklingen av NRF-rasen har vært styrt av landbrukssamvirket . Telemarkfe har størst tetthet både i Telemark og i flere fjellbygder Østafjells, godt i samsvar med at telemarkfeet i sin storhetstid for ca 1år siden . Storferaser – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Norge har bevaringsverdige storferaser som alle er utrydningstruet. Noen av dem er kritisk truet med færre enn 3registrerte avlshunndyr.

Fredag og lørdag denne uka arrangerer Norsk Bufe, som er paraplyorganisasjonen for avls- og raselagene til de gamle rasene, seminar med over påmeldte. Blant de som er kritisk truet er storferaser (ku og okse) som dølafe og vestlandsk raudkolle. Kritisk truet er også hunderaser som lundehund og norsk buhund.

En kaninrase kalt trønderkanin er med i samme kategori. Det er svært positivt med den generelle framgangen til de alle seks truede storferasene i Norge, sier Nina Sæther, leder . Fire av seks bevaringsverdige storferaser i Norge er ikke lenger kritisk truet, viser ny rapport. De seks storferasene som blir bevart i Norge er vestlandsk fjordfe, dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarksfe, østlandsk rødkolle og vestlandsk raudkolle. SKJULTE EGENSKAPER: Ingvild Oldre Heggom tror det finnes fordeler med de gamle storferasene som vi ikke vet nå. I et lite gult fjøs, høyt oppe i åssiden på øvre Bakken gård i Vang i Valdres, har Oldre Heggom åtte kyr.

Akershus og Østfold som sentralområder. Rasen er rød og kollet, men små hvite avtegn forekom, særlig på hodet. Ble ansett som en storvokst og produktiv rase i forhold til de andre gamle storferasene og var utbredt over . Våre gamle storferaser vokser langsomt, ca saktere enn vanlig storfe. Urfe består av disse gamle storferasene : 1. Dette gir finere og tynnere. Dyrene har relativt smekker beinbygning og gir derfor et høyere utbytte enn andre storferaser ved nedskjæring til bearbeidede produkter.

Kjøttet er veldig mørt og saftig hvis det behandles riktig Det skyldes særlig en ganske finfibret muskelstruktur. Selv om kjøttet er ganske fettfattig, er det veldig saftig og fantastisk smakfullt. Kuregisteret: Slektskapsdatabase for alle de bevaringsverdige norske storferasene , driftet av Norsk genressurssenter.

Gir grunnlag for avlsrådgiving til de produsentene som holder disse rasene, og brukes for å overvåke populasjons – og innavlsutviklingen. Relevant data overføres automatisk fra .