Samværserklæring

Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen. Eier av det elektriske anlegget plikter å . Den som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede en erklæring om samsvar med gjeldende sikkerhetskrav. Du kan være boligeier i mange år uten å ane hva en samsvarserklæring er eller hvorfor du trenger den. Så en dag får du tilsyn av det elektriske anlegget og blir bedt om å fremskaffe samsvarserklæring. Erklæring og underskrift.

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 3 og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger. Gjentas med blokkbokstaver. Samsvarserklæring er en garanti på at den elektriske installasjonen er gjort riktig i henhold til . Midlertidig brukstillatelse – Gjenstående arbeider for denne . Mellombels bruksløyve – Arbeid som står att for denne delen av tiltaket fram mot ferdigattest. Angi arbeid som står att av mindre vesentleg betydning, innanfor den delen av tiltaket det blir søkt mellombels bruksløyve for.

Ferdigattest – Det er ikkje avdekt feil eller manglar som hindrar ferdigattest. Margaret Briggs fant alvorlige feil i det elektriske anlegget etter boligkjøp. Men fordi hun ikke fikk med en samsvarserklæring fra selger, er det hun som sitter igjen med alt det økonomiske ansvaret. En samsvarserklæring er veldig betryggende for en boligkjøper.

Se hva det er for noe, og hvorfor samsvarserklæringen er så viktig. Ordrenummer: Kundenummer: ANleggsadgesse. Endring Måler nr: Utført iht: D NEK 4Utg: Type anlegg.

Full forvirring i bransjen om lovpålagte samsvarserklæringer. Hva kreves av papirer da? Om du har fått utført elektriske arbeid har du krav på ei samsvarserklæring frå verksemda som har gjort arbeidet.

I tillegg er samsvarserklæringa ein viktig dokumentasjon ovanfor forsikringsselskapet, og om du seinare skal selje bustaden. Formålet med dokumentet: En egenerklæring som viser at produktet har vært gjennom en samsvarsvurdering, og at produsenten har dokumentasjon som beviser at produktet har vært vurdert opp mot europeiske forskrifter og sikkerhetsprinsipper. Standardisering: Innholdet i samsvarserklæringer og andre aktuelle forhol . Du må sørge for at maskiner som brukes i din virksomhet er CE-merket. Med installatøren som øverst ansvarlig.

Firmaet står fritt til å velge representant som kan signere på firmaets vegne. For eksempel til saksbehandlerprosjektleder. Dette kan delegeres nedover. En mye enklere løsning at . Oppbevaring av dokumentasjon.

Utførende registrerte installatør har plikt . Når et leketøy bringes i omsetning skal produsenten utarbeide en EF- samsvarserklæring.