Rødlistede arter

Bruk denne siden for rødlistesøk. Nedenfor finnes en tabell med antall direkte truede arter fordelt i ulike organismegrupper etter den gamle norske rødlisten. Bufret IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) er ansvarlige for den internasjonale rødlista, og Artsdatabanken gir ut rødlista i Norge. Denne bygger også på IUCN sine kriterier og metoder.

Tallene gjelder for fastlandsdelen av Norge med havområder på den nordlige halvkule. Tallene er trolig egentlig mye høyere fordi vi ikke vet nok om hvilke ulike planter og . Skrevet av Audun Brekke Skrindo. Rødlistede arter finnes ved Østensjøvannet. Miljøpark er en usedvanlig rik ressurs for oss mennesker på mange plan.

Men naturen i seg selv inneholder verdier som verdsettes nasjonalt og internasjonalt. Den internasjonale naturvernorganisasjonen IUCN har gang på . De gruppene som har flest truede . Hver kategori sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer. De kan klassifiseres som regionalt . Herved opnås et samlet overblik over antal af og status for arter registreret i Danmark i de behandlede grupper. At plante- og dyrearter uddør (eller opstår) er et led i Jordens naturlige processer. Det finnes flere rødlister.

I Norge har vi en for arter og en for naturtyper. I tillegg bidrar ofte reduksjon og fragmentering av leveområder til økt risiko for utdøing. Nesten prosent av de mest truede artene på den nye rødlista som ble lagt fram i dag, er truet fordi vi mennesker endrer og ødelegger artenes leveområder. Vi bygger ut på feil områder og på feil måte, mener Naturvernforbundet. Det er ikke god forvaltning å skyte trua arter fra andre land når de kommer til Norge for å overvintre.

NOF ber norske myndigheter vurdere jakttidsreglene på nytt i lys av de nye rødlistene. Dersom rødlistede arter fortsatt skal jaktes i Norge, vil NOF gjerne se den . For flere av evertebratgruppene er kunnskapen svært mangelfull om forekomst og utbredelse. For disse ble de best kjente undergruppene (orden eller familienivå) behandlet. Til sammen ble det rødlistet marine makroalger, evertebrater og 36 . Hva betyr det egentlig at en plante er på rød eller svart liste, og hvorfor finnes listene i utgangspunktet? Tekst og foto: Susanne Fernløf Arntzen.

Sykkylven – avliver rødlistede arter. Genetisk viktig ulv skutt. Mange arter i Hedmark er på rødlista.