Podsoljord og brunjord

Det typiske podsolprofilet er kjennetegnet ved at det øverst har et humusdekke dannet av strønedfall fra plantene, adskilt fra mineraljorda under. Dette i motsetning til brunjord , som er homogen. Nedfallet er surt på grunn av syrer og sure forbindelser i barnåler og bjørkeblader, og det er derfor mindre biologisk aktivitet her . Dermed kan lågurtgranskog mange steder ses på som den typen granskog som man finner på fossil brunjord fra varmetidas edelløvskoger – mens de sure granskogene med podsoljord finner vi i dag på de stedene der det enten ikke var edelløvskog, eller der den var for svakt utviklet til å danne varig . Avhengig av forskjellige forhold dannes to forskjellige hovedtyper jordsmonn: podsoljord og brunjord.

Her i landet er podsoljord den vanligste. Sure forhold dannes for eksempel av råhumus. Der det dannes brunjord inneholder jorda så mye kalk at syrene blir nøytralisert og utvasking blir begrenset.

Gå til toppen av siden . Hva er normalt pH-verdien til podsoljord ? Den burde vel ligge under siden det er pH-verdien til surt nedbør? Jor (spodosol) er den vanligste typen i Norge og karakteristisk for nordiske barskoger og lyngheier. Det har skarpe grenser mellom de ulike lagene i profilet.

Podsol utvikles i nedbørrikt, kjølig klima. Humuslaget er ofte en matte med råhumuskarakter. Den øverste mineraljorden er sterkt utvannet av . Jord er alt løsmateriale av uorganisk og organisk opprinnelse over fast fjell. Hulrommene (porene) mellom de faste partiklene er fylt med jordluft og jordvann.

Løsmaterialet kan inndeles i jordarter og jordsmonn. Finns på slätterna i mellersta och södra Sverige. Därför har stora lövskogsområden skylats och ersatts med jordbruk. För att brunjorden ska bildas krävs högt pH, finkornig jordart och ganska varmt klimat.

Det inträffar bara där grundvattnet inte når ända upp till markytan, där jorden är någorlunda genomsläpplig och där nederbörden räcker till för att det ska bli ett . With a summary in English, Volume 1. Syrorna gör att metalljoner urlakas och rör sig nedåt med vattnet. Blekjorden blir askgrå när metalljonerna försvinner. Där fastnar metalljonerna och rostjorden utvecklas.

Daggmaskar trivs inte i den sura . Strøet, dødt organisk materiale Løvrik skog gir dødt organisk Vannmette jord store deler av fra bartrær gir et råhumuslag material med pH mellom og året, formuldingen hemmes av med pH mellom og 5. I en barrskog blir det organiska skiktet aldrig så tjockt som i en brunjord.

När barren faller och börjar förmultna, bildas syror. I en sådan miljö är det inte så många organismer som trivs, och förmultningen går långsamt. H-värdet i en barrskog är ofta så lågt som 4. Podsoljordarna är oftast belägna på urberg, där . Bleikjordsjiktet ligger over et . I Sverige har vi två sorters jordmåner, brunjord och podsol.

Dette gjør at vi kan se lagdelingen i jorden og bestemme hvilken type jordprofil vi har på stedet. De vanligste jordprofilene i Norge er podsoljord og brunjord. For å få et godt utviklet podsolprofil med god sjikting mellom . Gruppa mi skulle starte med å se på en profil av podsol-jord.

Brunjord är en jordmån som förekommer i lövskogar. Det viste seg at området tidligere hadde vært beite for husdyr og at jorden ikke hadde rukket å bli omdannet nok etter etableringen av produksjonsskogen.